کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ص‍اب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ص‍اب‌ -- آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ص‍اب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
اع‍ص‍اب‌ --ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
روان‌پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
آدام‍ز، ری‍م‍ون‍د دی‍ل‍ی‍س‍ی‌، ۱۹۱۱-
ارف‍ع‌، م‍ص‍طف‍ی‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، داری‍وش‌
ص‍در ن‍ب‍وی‌، رض‍ا
ن‍ی‍ک‍خ‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌، ۱۹۰۰-
چ‍ه‍رازی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‌پ‍ژوه‌
ذوق‍ی‌
س‍خ‍ن‌
م‍ی‍ه‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د :ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اعصاب و بیماریهای عضلانی :با ۲۸۰ تصویر
صدر نبوی ، رضا ؛  [مشهد] نشر مشهد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۷‬,‭‌ص۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مغز و اعصاب
سلیمانی ، داریوش ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭‌س۸‌ب۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب و روان
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭‍ه۴‌ب۹۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های مغز و اعصاب
آدامز، ریموند دیلیسی ، ۱۹۱۱- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭آ۴‌ب۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول روان پزشکی بالینی :راهبردهای تشخیصی و درمانی اختلالهای روانی ( براساس [ 01 ,DCI ,VI - MSD( دی .اس .ام .۵ و ای .سی .دی - ۱۰]
نیکخو، محمدرضا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب ( مغز و پی )
چهرازی ، ابراهیم ؛  تهران میهن   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۷‬,‭‌چ۹‌ب۹‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری
تهران کتاب ارجمند :نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭د ۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب و روان و توسعه روزافزون روان پزشکی و روان شناسی در سال های اخیر
ارفع ، مصطفی ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک