کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اف‍ت‍خ‍اری‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۴۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ۱۹۴۵ - ۱۹۸۹ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ق‍درت‌
دول‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍ت‍خ‍اری‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۴۷-
م‍ک‍ی‍ن‌لای‌، راب‍رت‌
ه‍ارل‌، ان‍درو، ۱۹۵۵ - م‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتدار ملی :جامعه شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه
افتخاری ، اصغر، ۱۳۴۷- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ق۳۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دو رویه منفعت ملی
کلینتون ، دیوید ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭E‬,‭۸۴۰‬,‭‌ک۸د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امنیت جهانی ؛ رویکردها و نظریه ها
مکین لای ، رابرت ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭‌م۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ناامنی جهانی :بررسی چهره دوم جهانی شدن
هارل ، اندرو، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۳۹۵‬,‭‍ه۲۴‌ن۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک