کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍ج‍ه‌ ، م‍ح‍م‍د،۱۳۸۳-۱۳۶۰
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
زن‍دان‍ی‍ان‌ -- خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۲۹-
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۹-
زرب‌،ج‍ان‍ت‌M tenaj ,baraZ.
ش‍ری‍ف‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶-
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍راء (س‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور ، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در روانشناسی و تربیت کودکان و نوجوانان
افروز، غلامعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۷‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ای از روان شناسی تربیتی ( کاربردی )
افروز، غلامعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۷‌چ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش های ارزیابی و درمان شناختی - رفتاری نوجوانان
زرب ،جانت M tenaj ,baraZ. ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ش۹ز۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیجه چرا جانی شد؟ ( تحلیلی از رگه های شخصیتی بیجه عامل قتل های زنجیره ای کودکان پاکدشتی )
افروز، غلامعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، انتشارات راه تربیت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۳۵‬,‭‌ف‍لا۹۳ ‌پ۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استرس در محیط های شغلی و روش های مقابله
افروز، غلامعلی ،۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه الزهراء (س )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸۵‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خدمات روان شناسی و مشاوره در زندان در بستر رویکرد درمانگری یکپارچه توحیدی :راهنمای تاسیس و اداره مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره در زندان
شریفی نیا، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۱/۴‬,‭ز۹۴،‌ش۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک