کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اف‍س‍ردگ‍ی‌ -- درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍س‍ردگ‍ی‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ - درم‍ان‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ -- درم‍ان‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ -- درم‍ان‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ --ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌
ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍رن‍ز، دی‍وی‍د
ب‍ش‍ارت‍ی‌ف‍ر، رج‍ب‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۸-
ب‍ل‍ک‌ب‍رن‌، آی‍وی‌ م‍اری‌، ۱۹۳۹-
داوی‍دی‍ان‌، ه‍اراطون‌
ف‍ری‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ف‍ی‍ت‍ز پ‍ات‍ری‍ک‌، ک‍ارول‌
ف‍ی‍ت‍س‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، ک‍ارول‌
م‍رادی‌، ع‍ب‍د ال‍ل‍ه‌
ول‍ز، آدری‍ان‌
پ‍ات‍رس‍ون‌، رن‍دی‌ ج‌
گ‍ری‍س‍ت‌، ج‍ان‌ ه‍وت‌، ۱۹۳۹htuH nhoJ ,tsierG
 
ناشر:
آوی‍ن‌
ارج‍م‍ن‍د
ب‍ش‍ارت‌ ف‍ر
ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ورف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (خ‍وراس‍گ‍ان‌)
دان‍ژه‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
رش‍د
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
ورای‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقابله با افسردگی " و شیوه های درمان آن "
بلک برن ، آیوی ماری ، ۱۹۳۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌ب۸‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی و درمان آن :آخرین اطلاعات درباره افسردگی و راه های درمان آن
گریست ، جان هوت ، ۱۹۳۹htuH nhoJ ,tsierG ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عزت نفس در ۱۰ گام
برنز، دیوید ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ع۴‌ب۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی شناخت درمانی گروه
فری ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی )NOISSERPED (
مرادی ، عبد الله ؛  تهران بهزیستی استان زنجان معاونت امورفرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌م۷۲،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی در فرهنگ ایرانی
داویدیان ، هاراطون ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭د۲‍ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی در جوانان
فیتس پاتریک ، کارول ؛  تهران آوین   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی
ولز، آدریان ؛  تهران bتلفن ناشر :05757466 ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب ،خیابان 21 فروردین ،کوچه نوروز ، پلاک 82 ورای دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹،/‌ف۴،و۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه مراقبت از خود در افسردگی ( راهنمای فردی )
پاترسون ، رندی ج ؛  خوراسگان bتلفن ناشر : ۲۲۸۴۶۹۲,آدرس ناشر :اصفهان - خیابان سروش دانشگاه آزاد اسلامی (خوراسگان )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌پ۲۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقابله با استرس ،افسردگی و خودکشی و شیوه های درمان
بشارتی فر، رجب محمد، ۱۳۲۸- ؛  گلستان بشارت فر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵،‌ب۵۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های مقابله با افسردگی کودکان و نوجوانان :راهنمای والدین
فیتز پاتریک ، کارول ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭،/‌ف‍لا۷،‌ف۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نشانه های افسردگی در مراجعان سوءمصرف کننده مواد در طول بهبودی اولیه
تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۹۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نشانه های افسردگی در مراجعان سوءمصرف کننده مواد در طول بهبودی اولیه
تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۹۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک