کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اف‍ق‌ دور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ال‍ک‍ل‍ی‌ ه‍ا
ال‍ک‍ل‍ی‌ه‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
ال‍ک‍ل‍ی‌ه‍ا -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
ت‍ح‍ول‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ول‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
ت‍رک‌ ع‍ادت‌
دع‍اه‍ای‌ روزان‍ه‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
ق‍اطع‍ی‍ت‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
م‍واد م‍خ‍در
پ‍ی‍ام‌ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ت‍ل‍ف‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۸-
ب‍رگ‍ر، آل‍ن‌، ۱۹۵۲ - م‌
ب‍س‍ی‍ج‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۰-
ب‍ی‍ت‍ی‌، م‍ل‍ودی‌
ب‍ی‍گ‍ل‍ری‌، پ‍گ‍اه‌، ۱۳۵۹-
ت‍وئ‍رس‍ک‍ی‌، آب‍راه‍ام‌، ۱۹۳۰ - م‌
دب‍ل‍ی‍و.، ج‍ورج‍ی‍ا
راج‍رز، ب‍ارب‌، ۱۹۴۷ - م‌
وودروف‌، م‍ارت‍ا، ۱۹۴۷ - م‌
ووی‌ ت‍ی‍ت‍ز، ج‍ان‍ت‌ گ‍ری‍ن‍گ‍ر
ک‍ی‍س‍ی‌، ک‍ارن‌
ک‍ی‍س‍ی‌، ک‍ارن‌، ۱۹۳۹ - م‌
گ‍ول‍د، م‍ردی‍ث‌
 
ناشر:
اف‍ق‌ دور
اف‍ق‌ دور، : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍دای‌ آرام‍ش‌
اف‍ق‌ دور، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍دای‌ آرام‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نذار اعتیاد داغونت کنه :۵۰ نکته که هر معتادی باید برای بهبودی بداند
دبلیو.، جورجیا ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۲۸‌ن۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معنویت و بهبودی
تهران افق دور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م ۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سبک جدیدی از زندگی را تجربه کن
بیگلری ، پگاه ، ۱۳۵۹- ؛  تهران افق دور، موسسه فرهنگی ندای آرامش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۹۴‌س۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نذار این لعنتی داغونت کنه :۵۰ نکته که برای بهبودی بدانیم
دبلیو.، جورجیا ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۲۸‌ن۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آهای غم و غصه نمی تونی منو از پا در بیاری :چگونه با هرگونه تغییر و اندوهی در زندگی کنار بیاییم
بیتی ، ملودی ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵،‌ب۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
۱۲پاداش پنهان در فرایند جبران خسارت :راهکارهایی برای کسب بهبودی عاطفی از طریق بخشش و احترام به خود
برگر، آلن ، ۱۹۵۲ - م ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌ب۴د۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هفته به هفته :۵۲ هفته ارتباط آگاهانه با خود، خدا و دیگران
بیتی ، ملودی ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۲۴/۲‬,‭‌ب۹‍ه۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هم اکنون رها شو :رهایی از هرگونه وابستگی و تعیین حد و مرزها
کیسی ، کارن ، ۱۹۳۹ - م ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ق۲،‌ک۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روان گردان ها و مشوق ها
بسیج ، عبدالرضا، ۱۳۴۰- ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۵ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دوازده قدمی که زندگی ات را نجات می دهد :خاطراتی واقعی از معتادانی که به پاکی رسیده اند
راجرز، بارب ، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭ر۲د۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اس ام اس های پاکی ماندگار
باطنی ، محسن ، ۱۳۵۸- ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۱۴۷‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۴۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خانواده بر لبه ی پرتگاه :چگونه با فردی که وابستگی های ناسالم دارد در زندگی کنار بیاییم
ووی تیتز، جانت گرینگر ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۱۳۲‬,‭و۹‌خ۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیداری در ۹۰ روز پاییز
کیسی ، کارن ، ۱۹۳۹ - م ؛  تهران افق دور، : موسسه فرهنگی ندای آرامش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ت۳،‌ک۹۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کلید رهایی :تجربه یک زندگی واقعی و شاد با اجرای اصول ۱۲ قدم در کلیه امور زندگی
وودروف ، مارتا، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۷‬,‭‌ت۴،و۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دریچه ای به سوی رهایی :ترک عادت های ناپسند
کیسی ، کارن ، ۱۹۳۹ - م ؛  تهران افق دور، موسسه فرهنگی ندای آرامش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ت۳،‌ک۹۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زندگی کوتاهه :دو شاخه ی رفتار محکوم به شکست را از پریز بکشید و نیروی عزت نفس را بیدار کنید
توئرسکی ، آبراهام ، ۱۹۳۰ - م ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷/۵‬,‭‌ع۴،‌ت۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نردبان پاکی
گولد، مردیث ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌گ ۹۴‌ن۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
از گذشته آموختم :مزایای زندگی در خانواده ای با رفتارهای مخرب
کیسی ، کارن ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک