کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍اد -- ای‍ران‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
اق‍ت‍ص‍اد -- م‍ق‍ال‍ه‌ن‍ام‍ه‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد -- م‍وادم‍خ‍در -- ای‍ران‌
اق‍ت‍ص‍اد -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
اق‍ت‍ص‍اد ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ت‍وس‍ع‍ه‌
ج‍اس‍وس‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
دول‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
م‍ال‍ی‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ق‍وی‌، م‍ه‍دی‌
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ص‍ارم‌، س‍م‍ی‍ر
ص‍ح‍رائ‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۵-
ظری‍ف‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ف‍ره‍ن‍گ‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۲۹۸-
م‍طه‍ری‌ ، اح‍م‍د
م‍ظاه‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ک‍ی‍ن‌لای‌، راب‍رت‌
ن‍ظری‌، ح‍س‍ن‌
وب‍ر، آل‍ب‍رش‍ت‌، ۱۹۴۵-
ک‍اک‍س‌، راب‍رت‌
ک‍اک‍س‌، راب‍رت‌، ۱۹۲۶-
گ‍ان‍دول‍ف‍و، ج‍ان‍ک‍ارل‍و
 
ناشر:
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ع‍ارف‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ت‍دب‍ی‍ر اق‍ت‍ص‍اد
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
ن‍ی‍ل‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
چ‍اپ‍ار ف‍رزان‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی (س )
حسنی ، محمدحسن ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ج۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ایران :ساماندهی صنایع کوچک :طرحی در بازسازی ساختار اقتصاد ایران
صحرائیان ، مهدی ، ۱۳۲۵- ؛  تهران معارف   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۷‬,‭‌ص۳‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه ای بین سیستمهای اقتصادی
مظاهری ، حسین ؛  قم موسسه در راه حق   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۹۰‬,‭‌م۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای اقتصادی بین المللی
وبر، آلبرشت ، ۱۹۴۵- ؛  تهران چاپار فرزانگان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭و۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رئالیسم نو :چشم اندازی بر چندجانبه گرایی و نظم جهانی
کاکس ، رابرت ، ۱۹۲۶- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۲۵۲‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
امنیت جهانی ؛ رویکردها و نظریه ها
مکین لای ، رابرت ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭‌م۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقاله نامه موضوعی فارسی -. شماره ۴۲( پائیز۱۳۶۹- )
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۷‌م۷۲،۴۲.‌ش‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقاله نامه موضوعی فارسی -. شماره ۴۶( پائیز۱۳۷۰- )
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۷‌م۷۲،۴۶.‌ش‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقاله نامه موضوعی فارسی -. شماره ۴۴( پائیز۱۳۷۰- )
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۷‌م۷۲،۴۴.‌ش‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقاله نامه موضوعی فارسی -. شماره ۴۵( تابستان ۱۳۷۰- )
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۷‌م۷۲،۴۵.‌ش‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقاله نامه موضوعی فارسی -. شماره ۴۳( زمستان ۱۳۶۹- )
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۷‌م۷۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم اقتصادی انگلیسی به فارسی
فرهنگ ، منوچهر، ۱۲۹۸- ؛  تهران نیل   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱‬,‭‌ف۴‌ف۴‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جاسوسی اقتصادی
صارم ، سمیر ؛  تهران موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۵‬,‭‌ج۲‌ص۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رابطه اقتصاد عمومی
مطهری ، احمد ؛  دفتر تبلیغات اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۰/۳۵‬,‭‌م۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روندهای جدید بین المللی
ظریف ، محمدجواد ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۰۵‬,‭ظ۴/۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دولت ، فساد و فرصتهای اجتماعی : تعامل اندیشه های در اقتصاد سیاسی توسعه .
کاکس ، رابرت ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LQ‬,‭۷۵‬,‭د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد موادمخدر ( برآورد هزینه های اقتصادی - اجتماعی موادمخدر در ایران )
ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر .موسسه مطالعات و تحقیقات موادمخدر ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی
نظری ، حسن ؛  قم , تهران پژوهشکده حوزه و دانشگاه , پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ن۶‌ن۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تجارت بین الملل
گاندولفو، جانکارلو ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۵۹‬,‭‌گ۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سیاسی بین الملل
تقوی ، مهدی ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۵۹‬,‭‌ت۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2