کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ال‍ب‍رز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد م‍ادر
اع‍ص‍اب‌ -- داروه‍ا
اف‍س‍ردگ‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ ارت‍ب‍اطی‌
خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۴
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
 
پدیدآور:
ب‍رن‌، اری‍ک‌، ۱۹۱۰- ۱۹۷۰
ت‍ورگ‍ن‍ی‍ف‌، ای‍وان‌ س‍رگ‍ی‌ی‍وی‍چ‌، ۱۸۱۸- ۱۸۸۳
دوپ‍اول‍و، ری‍م‍ون‍د
رس‍ول‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، ک‍ت‍ای‍ون‌
ف‍ص‍ی‍ح‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، طی‍ب‍ه‌
ف‍وروارد، س‍وزان‌
ن‍اص‍ح‌، رام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ال‍ب‍رز
ال‍ب‍رز ف‍ردان‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د اس‍ت‍ان‌ ال‍ب‍رز، دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍وارزم‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ال‍ب‍رز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ال‍ب‍رز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍لام‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ال‍ب‍رز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍لام‍ت‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تربیت مسموم
فوروارد، سوزان ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۹۹‬,‭‌ف۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شکارچی در سایه روشن زندگی
تورگنیف ، ایوان سرگی یویچ ، ۱۸۱۸- ۱۸۸۳ ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۳۶‬,‭‌خ۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بعد از سلام چه می گویید؟
برن ، اریک ، ۱۹۱۰- ۱۹۷۰ ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۷‌ب۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان افسردگی :راهنمای کامل برای همه خانواده ها
دوپاولو، ریموند ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭د۹د۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی
البرز   ،
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهار اعتیاد نیازمند عزم ملی است
ناصح ، رامین ؛  تهران البرز فردانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۳‬,‭‌ن۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقاله های هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران رویکرد پسیکولوژیک به آسیب های روانی و اجتماعی :۵ تا۷دی ماه ۱۳۹۴
البرز جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، دانشگاه خوارزمی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۵۱‬,‭‌خ۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر صمیمیت و تعارضات زناشویی همسران مردان مبتلا به اعتیاد در مرکز بهداشت شهرستان کرج سال ۱۳۹۷
رسولی ، فاطمه ؛  البرز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز، معاونت پژوهشی و فناوری   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۸۸۲ط غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی سرانجام زایمان و وضعیت نوزاد در زنان مصرف کننده مواد ( مخدر و روان گردان ) بستری در بخش زایمان بیمارستان کمالی شهر کرج در سال ۱۳۹۳-۹۶
صالحی ، کتایون ؛  البرز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز، معاونت پژوهشی و فناوری ، مرکز تحقیقات عوامل موثر بر سلامت   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۸۲۳ط غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های شهر کرج و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی -اقتصادی در سال ۱۳۹۵-۹۶
فصیحی هرندی ، طیبه ؛  البرز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز، معاونت پژوهشی و فناوری ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۸۲۴ط غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک