کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- درم‍ان‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- ب‍ازپ‍روری‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- درم‍ان‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ا -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ان‍ج‍م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ای‌ گ‍م‍ن‍ام‌
دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ گ‍روه‌ خ‍ان‍واده‌ الان‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اوف‍ارل‌، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌ ج‌
دب‍ل‍ی‍و.، ج‍ورج‍ی‍ا
راج‍رز، رون‍ال‍دdlanoR ,sregoR
س‍وب‍ل‌، ل‍ی‍ن‍داس‌
س‍ی‌، چ‍اک‌
ش‍اپ‍وری‌، ه‍رم‍ز
ش‍اپ‍وری‌، ه‍رم‍ز،۱۳۳۷ - ،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ف‍ی‍ل‍دز، ری‍چ‍ارد
ل‍ی‍ن‍ت‍ن‌، ج‍رم‍ی‌ ام‌
م‍ع‍ب‍ودی‍ان‌، ب‍ه‍روز
م‍ک‌، آورام‌ اچ‌.، ۱۹۷۲ - م‌
م‍ک‌م‍ول‍ی‍ن‌، رای‍ان‌ ای‌.، ۱۹۴۰ - م‌
واش‍ت‍ن‌، آرن‍ول‍د ام‌
ون‍ب‍رگ‌، ک‍ن‍ت‌ دب‍ل‍ی‍و
ی‍ورش‍ل‌، ه‍رول‍د
 
ناشر:
اف‍ق‌ دور
ال‍وی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
رس‍ا
رش‍د
س‍اوالان‌
ف‍ی‍روزه‌
ق‍ل‍م‌ آش‍ن‍ا
ل‍ی‍وس‍ا
م‍س‍ع‍ود ف‍روغ‍ی‌
م‍ه‍رپ‍روران‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍ه‍ری‍روران‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الکلی های گمنام
انجمن خدمات جهانی الکلی های گمنام ؛ 
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای رهایی از اعتیاد برای فرد معتاد و خانواده
راجرز، رونالدdlanoR ,sregoR ؛  تهران فیروزه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭ر۲ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترک اعتیاد :خود درمانی هدایت شده ( راهنمای مراجع )
سوبل ، لینداس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌س۹ر۲۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترک اعتیاد :خود درمانی هدایت شده ( راهنمای مشاور)
سوبل ، لینداس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌س۹ر۲۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الکلیسم ( :سبب شناسی - اختلالات مرتبط - رویکردهای درمانی )
معبودیان ، بهروز ؛  تهران قلم آشنا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۴۲‬,‭‌ف‍لا۷‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دریچه ای به روی زندگی دوباره
AL - Anon Family Group Headquarters, Inc ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭د۷د۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قدم های دوازده گانه الانان
شاپوری ، هرمز،۱۳۳۷ - ،گردآورنده و مترجم ؛  تهران مهرپروران اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۵‬,‭‌ش ۲‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نذار اعتیاد داغونت کنه :۵۰ نکته که هر معتادی باید برای بهبودی بداند
دبلیو.، جورجیا ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۲۸‌ن۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
یک عینک جدید
سی ، چاک ؛  کرمان مسعود فروغی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۵‬,‭‌س۹‌ی ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی اختلالات مربوط به مصرف مواد و الکل
واشتن ، آرنولد ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭و۲ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چشم انداز مواد مخدر :علل ، ارزش یابی خانواده ، پیشگیری ، مداخله و درمان
فیلدز، ریچارد ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۹۴‌چ۵‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر مصرف الکل و مواد :راهنمایی برای آغاز فرایند تغییر
لینتن ، جرمی ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۶‬,‭‌ل۹‌غ۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شهامت عوض شدن :فقط برای امروز در الانان ۲
شاپوری ، هرمز ؛  تهران مهریروران اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌ش۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
۳۷فکر غلط و یک عمر اعتیاد
مک مولین ، رایان ای .، ۱۹۴۰ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭‌م۷‌س۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نذار این لعنتی داغونت کنه :۵۰ نکته که برای بهبودی بدانیم
دبلیو.، جورجیا ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۲۸‌ن۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی ارتکاب به جرم مراجعان سوء مصرف مواد :کتاب راهنما، نگاهی بر ارزیابی پیشرفت و تغییر
ونبرگ ، کنت دبلیو ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭و۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی درمان الکلیسم و اعتیاد
مک ، آورام اچ .، ۱۹۷۲ - م ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه ، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌م۲ر۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زوج درمانی رفتاری برای اعتیاد به الکل و سوء مصرف مواد
اوفارل ، تیموتی ج ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭‌ف‍لا۸ز۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درمان مغز اعتیادی
یورشل ، هرولد ؛  تبریز الوین   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭‌ی۹د۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک