کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ی‍س‌ -، آل‍ب‍رت‌ -، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م‌
اه‍م‍ال‍ک‍اری‌
خ‍ودی‍اری‌
خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍ل‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
غ‍ذا خ‍وردن‌ -- اخ‍ت‍لالات‌
 
پدیدآور:
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌، ۱۹۱۳ - م‌
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
رس‍ا
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اهمال کاری :غلبه بر تعلل ورزیدن
الیس ، آلبرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند - آره هیچ چیز!
الیس ، آلبرت ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۹۵‌ف‍لا۷۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
احساس بهتر، بهتر شدن ، بهتر ماندن
الیس ، آلبرت ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۲‬,‭‌ف‍لا۶۶،‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زندگی شادمانه
الیس ، آلبرت ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۹‌ف‍لا۷۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رفتاردرمانی عقلانی هیجانی :راهنمای درمانگران
الیس ، آلبرت ، ۱۹۱۳ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زندگی عاقلانه
الیس ، آلبرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۹۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
با آلبرت الیس مشاوره کنید
الیس ، آلبرت ، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،‌ف‍لا۶۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هنر و علم عاقلانه خوردن
الیس ، آلبرت ، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭‌غ۴، ‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک