کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍س‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍س‍اد
ف‍س‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ --ای‍ران‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز،۱۳۲۰-
ه‍م‍دم‍ی‌ خ‍طب‍ه‌ س‍را، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرطان اجتماعی فساد
رفیع پور، فرامرز،۱۳۲۰- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭ر ۷‌س۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فساد مالی :علل ، زمینه ها و راهبردهای مبارزه با آن
همدمی خطبه سرا، ابوالفضل ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۰۸۱‬,‭‌ه۸‌ف۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک