کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ی‍س‌ -، آل‍ب‍رت‌ -، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
غ‍ذا خ‍وردن‌ -- اخ‍ت‍لالات‌
 
پدیدآور:
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م‌
درای‍دن‌، وی‍ن‍دی‌، ۱۹۵۰ - م‌
گ‍ارس‍ی‌، پ‍ام‍لا دی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
با آلبرت الیس مشاوره کنید
الیس ، آلبرت ، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،‌ف‍لا۶۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
۵۲هفته رفتار درمانی عقلانی هیجانی
گارسی ، پاملا دی ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،‌گ۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب همراه رفتار درمانگر عقلانی هیجانی
درایدن ، ویندی ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،د۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای غلبه بر اعتیادها با فنون رفتار درمانی عقلانی هیجانی )TBER(
درایدن ، ویندی ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭د۴ر۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مراحل ( پروتکل ) رفتاردرمانی عقلانی هیجانی
درایدن ، ویندی ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،د۴۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هنر و علم عاقلانه خوردن
الیس ، آلبرت ، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭‌غ۴، ‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک