کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍ان‍ون‌ ی‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
دلالان‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌، ه‍ادی‌
رزم‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ل‍ک‍ی‌، ح‍م‍زه‌
ک‍اظم‌پ‍ور، س‍ی‍روس‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍ان‍ون‌ ی‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر
رزمان ، علی ؛  تهران انتشارات قانون یار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭ر۴‌ت۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کمک به بهبودی معتادان در حال ترک
ملکی ، حمزه ؛  تهران انتشارات قانون یار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۷۲‌ک۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر :مطالعه موردی در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اردبیل
ابراهیم زاده ، هادی ؛  تهران انتشارات قانون یار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی و راهکارهای پیشگیری از آن ( ( مطالعه موردی جوانان اسلام آباد غرب از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۱)
کاظم پور، سیروس ؛  تهران انتشارات قانون یار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۲‌ع۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک