کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ داروی‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍رداب‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‌ آب‍ادی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
س‍ه‍راب‍ی‌ ، ف‍رام‍رز
م‍ل‍ک‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ه‍اوزر، ن‍ورم‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌ ب‍ره‍ان‌
م‍درس‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیگار !خطر اول ...
هاوزر، نورمن ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۴۲‬,‭د۳‍ه۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند برنامه ریزی آموزشی
تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسئله سیگار در آینه تحقیق
سهرابی ، فرامرز ؛  تهران انتشارات مدرسه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌س۹‌م۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری زندگی سالم :برنامه ی درسی پیش گیری از اعتیاد بارویکرد تلفیقی
ملکی ، حسن ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹، ‌م۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرداب خاکستری
حسین آبادی ، فهیمه ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه برهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۱۴۸۸‬,‭‌ح ۴‌م۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدارس :آشنایی با اهداف ، ماموریتها، راهبردها، برنامه ها...
تهران مدرسه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ش۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک