کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍غ‍ل‍ی‌
ان‍ح‍راف‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌.
خ‍ش‍ون‍ت‌ در خ‍ان‍واده‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ودراه‍ب‍ردی‌
ره‍ب‍ری‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ اداری‌
ول‍ش‌ ج‍ک‌، ۱۹۳۵ - م‌kcaJ,heleW.
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
ادر، ج‍ان‌اری‍ک‌، ۱۹۳۴ - م‌
ب‍ک‍ال‌، راب‍رت‌
ت‍ن‍ه‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۸-
ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۸-
دوم‍ی‍ن‍گ‍ث‌، ل‍ی‍ن‍داآر
س‍ی‍ف‌ال‍ل‍ه‍ی‌، س‍ی‍ف‌ال‍ل‍ه‌
ش‍ی‍خ‍اون‍دی‌، داور، ۱۳۱۲-
ف‍ارل‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا
ق‍ل‍ی‌پ‍ور، م‍ح‍م‍د
ل‍وم‍ب‍اردی‌، وی‍ن‍س‌
م‍اه‍اپ‍ات‍را، ب‍ی‍وش‍ک‍ان‍ت‍ی‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
ون‍ت‍رلا، اس‍ک‍ات‌دب‍ل‍ی‍و
ک‍رام‍س‌، ج‍ف‍ری‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا: ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز
م‍رن‍دی‍ز
ن‍ش‍ر م‍رن‍دی‍ز: م‍ح‍ق‍ق‌
ن‍ی‌ ن‍گ‍ار: م‍رن‍دی‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات :آسیب شناسی جامعوی
شیخاوندی ، داور، ۱۳۱۲- ؛  [مشهد] نشر مرندیز: محقق   ، [۱۳۷۹]
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ش۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات :مسائل جامعوی
شیخاوندی ، داور، ۱۳۱۲- ؛  مشهد نشر مرندیز: محقق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ش۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد حقوقی - روان شناختی به خشونت خانگی علیه کودکان
قلی پور، محمد ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۰/۴‬,‭‌ک۲‌ق۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی در کتابخانه ها
ماهاپاترا، بیوشکانتی ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۲‬,‭‌م۲‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب و لچ :۲۴ درس از جک ولچ بزرگترین مدیراجرایی دنیا
کرامس ، جفری ؛  مشهد نی نگار: مرندیز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۲‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قدرت خلاقیت در حل مسائل :طوفان فکر و سایر تکنیک ها
کیانی ، منوچهر ؛  مشهد انتشارات مرندیز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ک۹‌ق۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چگونه درمانگر خود باشید :راهنمای گام به گام برای ساختن یک زندگی مطمئن و شایسته
فارل ، پاتریشیا ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۲‬,‭‌ف۱۶‌چ۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چگونه در کار خود بدرخشیم ؟
دومینگث ، لینداآر ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭د۸۷‌چ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قدرت جادویی تفکر مثبت :۱۰ دستورالعمل برای کسب بهترین نتیجه در کار و زندگی
ونترلا، اسکات دبلیو ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۸‬,‭و ۹‌ق۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های رهبری
ادر، جان اریک ، ۱۹۳۴ - م ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ف‍لا۳۶‌م۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
افسانه ی لومباردی ۲۶ درس از وینس لومباردی بزرگترین مربی راگبی جهان
لومباردی ، وینس ؛  مشهد نی نگار: مرندیز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ل ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت عملکردها :۲۴ نکته برای عملکرد بهتر
بکال ، رابرت ؛  مشهد نی نگار: مرندیز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ب ۸‌م۴۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
تنهایی ، حسین ابوالحسن ، ۱۳۲۸- ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭‌ت ۸۳۵‌ن۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
تنهائی ، حسین ابوالحسن ، ۱۳۲۸- ؛  تهران انتشارات بهمن برنا: انتشارات مرندیز   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭‌ف۲،‌ت۸۳۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش و ویرایش مکاتبات اداری
محسنی ، احمد ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۲۱‬,‭‌م۳۵آ۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی : اصول ، مبانی و مسایل اجتماعی
سیف اللهی ، سیف الله ؛  گناباد مرندیز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۳۵‬,‭‌س۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک