کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ب‍ی‍ج‍ه‌ ، م‍ح‍م‍د،۱۳۸۳-۱۳۶۰
ش‍اگ‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
طلاق‌ -- ای‍ران‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
ه‍ن‍ج‍ارگ‍س‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍ه‍ری‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۲-
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۲۹-
ام‍ی‍ن‌ص‍ارم‍ی‌، ن‍وذر
ب‍خ‍ارای‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۹-
ج‍وان‍م‍رد، ک‍رم‌ال‍ه‌
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰-
س‍ج‍ادی‌، س‍ی‍داب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
س‍خ‍اوت‌، ج‍ع‍ف‍ر
ش‍ای‍ان‌، طی‍ب‍ه‌، ۱۳۴۷-
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۸
ق‍اس‍م‌پ‍ور، وح‍ی‍د
م‍ل‍ک‌م‍ح‍م‍د، ف‍خ‍ری‌
م‍ی‍ری‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
ه‍ادی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
وطن‌ دوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
آگ‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ن‍اج‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ری‍ح‍ان‍ی‌ گ‍رگ‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور ، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ق‍زل‌ ق‍ل‍م‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
م‍درس‍ه‌
م‍ن‍ص‍وری‌
م‍ی‍ن‍وف‍ر
ه‍ی‍م‍ه‌
وزارت‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ ، دادگ‍س‍ت‍ری‌ ک‍ل‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍م‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
پ‍ش‍وت‍ن‌
پ‍ژواک‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
ی‍ارآش‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنومی ، یا، آشفتگی اجتماعی :پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭ر۷آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی ، ستیزه های خانواده و طلاق
فرجاد، محمد حسین ،۱۳۱۸ ؛  تهران منصوری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۹۲۲/۵۶‬,‭‌ف۴آ۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ( رشته علوم اجتماعی )
سخاوت ، جعفر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌س۳۱۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیجه چرا جانی شد؟ ( تحلیلی از رگه های شخصیتی بیجه عامل قتل های زنجیره ای کودکان پاکدشتی )
افروز، غلامعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، انتشارات راه تربیت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۳۵‬,‭‌ف‍لا۹۳ ‌پ۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگ های معارض
امین صارمی ، نوذر ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی ایران ؛ نگاهی به آینده
میری آشتیانی ، الهام ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲۲‬,‭‌م ۲آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران
بخارایی ، احمد، ۱۳۳۹- ؛  تهران پژواک جامعه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌ب۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چرا در بندم ؟ مجموعه گزارش های مستند یک روزنامه نگار از آسیب های اجتماعی در تبریز
شایان ، طیبه ، ۱۳۴۷- ؛  تبریز قزل قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ش۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان
جوانمرد، کرم اله ؛  تهران bتلفن ناشر : ۱-۸۸۹۷۹۵۹۰,آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - روبروی دانشگاه - پ ۳۳۳ انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ج۹‌پ۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی و راهکارهای برون رفت از آن
قاسم پور، وحید ؛  تهران bتلفن ناشر :, 49046466آدرس ناشر :تهران - خیابان انقلاب - خیابان منیری جاوید - نرسیده به لبافی نژاد پلاک 93 واحد 2 هیمه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌ق۲آ۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جوان و قانون ( داستانهای واقعی از پرونده های قضایی : ) ویژه دختران
ملک محمد، فخری ؛  قم وزارت دادگستری ، دادگستری کل استان قم ، معاونت برنامه ریزی و توسعه قضایی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌م۷‌ج۹۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی (راهبردها / تدبیرها)
هادی ، معصومه ؛  bتلفن ناشر : ۸۴۰۵۸۹۱,آدرس ناشر :مشهد بازار خاتون غزفه ۱۸ ، مشهد یارآشنا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‍ه۲آ۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقالات دولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران ، خرداد۱۳۹۱
تهران آگه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۸۵/۲‬,‭‍ه۸۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی :زمینه های بروز و راهکارهای پیشگیری و مقابله
ابهری ، مجید، ۱۳۳۲- ؛  تهران پشوتن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۸۵/۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ع۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
انحرافات و بزهکاری اطفال و نوجوانان
سجادی ، سیدابوالفضل ؛  گرگان ریحانی گرگان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌س۳‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدارس :آشنایی با اهداف ، ماموریتها، راهبردها، برنامه ها...
تهران مدرسه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ش۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی بر برنامه های کاهش آسیب در مناطق حاشیه
وطن دوست ، علی ؛  مشهد مینوفر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۸۵/۲‬,‭و۶‌ن۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک