کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ب‍ز ن‍وی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ ش‍ش‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۹۶- ۱۴۰۰
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار و ک‍ارگ‍ری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ب‍ز ن‍وی‍ن‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ب‍ز ن‍وی‍ن‌، ان‍دی‍ش‍ه‌ ع‍ص‍ر
ان‍دی‍ش‍ه‌ ع‍ص‍ر، ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ب‍ز ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری :همراه با قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد...
تهران اندیشه عصر، اندیشه سبز نوین   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۵۱۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات استخدامی :قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون استخدام کشوری
تهران اندیشه سبز نوین ، اندیشه عصر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی : مجموعه قوانین با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران اندیشه سبز نوین   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی )
تهران اندیشه سبز نوین   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۷۹۱۳‬,‭‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک