کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اوح‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ل‍وغ‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
زن‍ان‌ ش‍اع‍ر -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍رزن‍دان‌ ال‍ک‍ل‍ی‌ه‍ا
واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ -- ب‍ی‍م‍اران‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
۱ .واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ - م‍دی‌ ت‍ی‍ش‍ن‌.
 
پدیدآور:
آت‍ش‍ی‍ن‌، ش‍ع‍ل‍ه‌، ۱۳۵۴-
ب‍ری‍ن‍ک‍م‍ن‌، ری‍ک‌kcir ,namknirB
ب‍ی‍ت‍ی‌، م‍ل‍ودی‌
لارس‍ن‌، ارن‍س‍ت‌
م‍ل‍ودی‌، ب‍ی‍ت‍ی‌ydilem ,eittaeb
م‍ه‍اج‍ر، ن‍ج‍ف‍ع‍ل‍ی‌
ک‍ری‍م‌پ‍ور، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۷-
ک‍ول‍م‍ن‌، ورن‍ان‌، ۱۹۴۶-
 
ناشر:
اوح‍دی‌
ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد چیست و معتاد کیست ؟
کولمن ، ورنان ، ۱۹۴۶- ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقشی بر تصویر دیگر
کریم پور، حسن ، ۱۳۲۷- ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۸۴‬,‭ر۹‌ن۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رویارویی با افراد ناهنجار (:چگونه ار ناهنجارترین آدمها دوستان خوب بسازیم )
برینکمن ، ریک kcir ,namknirB ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴/۳‬,‭ر۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رهایی
ملودی ، بیتی ydilem ,eittaeb ؛  تهران اوحدی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۲۴/۲‬,‭‌ب۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای قدیمی حقایق جدید : آن سوی سندرم کودک بزرگسال
لارسن ، ارنست ؛  تهران اوحدی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۱۳۲‬,‭‌ل۲،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگنامه زنان پارسی گو : زندگینامه و نمونه ی اشعار از آغاز تا امروز
مهاجر، نجفعلی ؛  تهران اوحدی   ، ۱۳۸۳-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۳۹‬,‭ز۹،‌م۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
وابستگی عاطفی ترک و بهبودی از عوارض آن
بیتی ، ملودی ؛  تهران اوحدی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭و۲،‌ب۸۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دانستنی های بلوغ (دوران شکوفایی دختران نوجوان )
آتشین ، شعله ، ۱۳۵۴- ؛  تهران اوحدی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۸۴/۴‬,‭آ۲د۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک