کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اورک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
MMT
addiction
اع‍ت‍ی‍اد -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ت‍اه‍لان‌
م‍ص‍رف‌ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍واد م‍خ‍در
ک‍دئ‍ی‍ن‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ش‍م‌
 
پدیدآور:
آذری‍ن‍وش‌، ای‍م‍ان‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸-
اورک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ی‍ات‌، ش‍ه‍ره‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍س‍ب‌ ب‍از ک‍ی‍ای‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
خ‍دادوس‍ت‌، س‍ان‍از
زرگ‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
ک‍ی‍ن‌، ب‍ری‍ج‍ی‍د ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍ادم‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍وادم‍خ‍در، اداره‌ ک‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وپ‍ژوه‍ش‍ه‍ا
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ف‍اراب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی روش درمان شناختی - رفتاری تلفیقی با مدیرت خشم بر خودکارآمدی ، سبکهای مقابله ای ، کنترل میل به مصرف مواد وپیشگیری از بازگشت (عود )درگروهی از درمانجویان وابسته به مواد مخدر
اورکی ، محمد ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۵۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ویژگی های شخصیتی - سلامت روانشناختی و سبک های دلبستگی افراد بهبود یافته و بازگشت کننده به مصرف مواد مخدر
حسینی نسب باز کیایی ، معصومه ؛  پیام نور علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۲۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی مداخله شناسی - رفتاری مبتنی بر الگوی مارلات با اثر بخشی مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود ، پیشگیری از عود و سلامت روان در مامجویان وابسته به مواد شیمیایی
بیات ، شهره ؛  پیام نور ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۵۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی مداخله ای شناختی - رفتاری مارلات با اثربخشی مداخله گروه درمانی مبتنی در مرحل تغییر بر میزان بهبود،اطلاعات درمانی در پیشگیری از بازگشت روی بیماران مرد وابسته به کراک
خدادوست ، ساناز ؛  پیام نور علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۰۱۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر:کدئین
کین ، بریجید ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۶۶۶،/‌ک۴،‌ک۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی ، پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر - محرک - اینترنت
ابراهیمی مقدم ، حسین ، ۱۳۴۸- ؛  تهران فارابی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌س۲۲۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل گرایش افراد متاهل به موادمخدر در زندانیان شهرستان اهواز
زرگر، یدالله ؛  اهواز ریاست جمهوری ، ستادمبارزه باموادمخدر، اداره کل مطالعات وپژوهشها   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۷۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روان شناختی ، کیفیت زندگی و سلامت روان افراد مصرف کننده مواد مخدر
آذرینوش ، ایمان ؛  پیام نور مرکز تهران جنوب ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی سبب شناسی ( علل و عوامل )گرایش به اعتیاد در کشور( مطالعه مروری و فرا تحلیل )
اورکی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۵۹۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک