کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍دز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ای‍دز
ای‍دز (ب‍ی‍م‍اری‌)
ای‍دز -- ب‍ی‍م‍اران‌ -- وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
ای‍دز -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ای‍دز -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
ای‍دز -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ای‍دز( ب‍ی‍م‍اری‌)
ج‍راح‍ی‌ -- پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍راق‍ب‍ت‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
پدیدآور:
آدل‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌W leahciM ,reldA
آدل‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌W leahciM ,reldA.
آش‍ن‍ا، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌
اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌
ب‍اص‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۴۹-
ت‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍ک‍ارم‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۰-
ح‍ض‍رت‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
دژک‍ام‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍اس‌،- ۱۳۳۵
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ع‍زی‍ز ج‍لال‍ی‌، م‍ی‍ره‍ادی‌
ف‍روزی‍ن‌، طه‍م‍ورث‌، ۱۳۰۸-
م‍ان‍دل‌، ج‍رال‍د، ۱۹۳۶-
م‍ح‍م‍ودآب‍ادی‌، اح‍م‍د
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ه‍اب‍ل‍ی‌، ج‍ان‌
چ‍ای‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دژ
ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ آف‍ت‍اب‌، دف‍ت‍ر م‍ش‍ه‍د
ح‍ق‍وق‍ی‌
خ‍رس‍ن‍دی‌
س‍ال‍م‍ی‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
س‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
س‍پ‍ه‍ر دان‍ش‌
س‍ی‌زان‌
ع‍ص‍ر ک‍ت‍اب‌
ق‍ل‍م‌ ن‍ف‍ی‍س‌
لاه‍وت‌
م‍ه‍دی‌ ب‍ورون‍ی‌aدان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍ی‍ری‍ه‌ آم‍وزش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ه‍دوی‌
ن‍ش‍ر س‍ال‍ی‌
ک‍ردگ‍اری‌
گ‍ل‍دش‍ت‌ ک‍ت‍اب‌
گ‍ل‍ه‍ای‌ م‍ح‍م‍دی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ی‍ون‍ی‍س‍ف‌ (ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د)
ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
دانستنیهای ایدز
حسینی مکارم ، حمیدرضا، ۱۳۵۰- ؛  تهران سی زان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۰۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایدز" سندرم نقص ایمنی اکتسابی "
ماندل ، جرالد، ۱۹۳۶- ؛  تهران نشر سالی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انسان ، ایدز، زندگی
حضرتی ، عباس ؛  تهران موسسه خیریه آموزش فرهنگی شهید مهدوی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دانستنیهای نوین ایدز( :ایدز بیماری یا جرم )
دژکام ، محمدرضا، ۱۳۵۳ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران انتشارات دژ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌ف‍لا۹د۴۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایدز، آلرژی و روماتولوژی
اسملتزر، سوزان اوکانل ؛  تهران سالمی : جامعه نگر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RT‬,‭۴۱‬,‭‌ف‍لا۵۶‌پ۴۲، ۱۱.‌ج‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پدرها، مادرها حتما بخوانید :مواد مخدر، ایدز
مشهد جمعیت آفتاب ، دفتر مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۳۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
یک رویکرد فرهنگی برای جلوگیری و درمان ایدز
تهران قلم نفیس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ی۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الفبای ایدز
آدلر، مایکل W leahciM ,reldA ؛  اصفهان گلهای محمدی : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌ف‍لا۹آ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اسرار و معماهای بیماری ایدز
ترابی ، محمد ؛  اصفهان گلدشت کتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۴۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مواظب بیماری ایدز باشید
فروزین ، طهمورث ، ۱۳۰۸- ؛  تهران یکان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌ف‍لا ۹‌ف۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ایدز
آدلر، مایکل W leahciM ,reldA. ؛  [تهران ] عصر کتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌ف‍لا۹آ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ایدز
عزیز جلالی ، میرهادی ؛  تهران سپند هنر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌ف‍لا ۱۹‌ع۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب راهنمای ایدز
هابلی ، جان ؛  تهران تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ، ایدز و قانون
عباسی ، محمود ؛  تهران حقوقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۶۰۱‬,‭‌ع۲‌س۸، ۷‌ج‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ایدز به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل ، علائم و نشانه ها...
محمودآبادی ، احمد ؛  مشهد کردگاری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌ف‍لا۹،‌م۳۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
من ایدزی هستم
محمودی ، محمدحسین ؛  تهران لاهوت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایدز :بلای جهان نوین
چایانی ، جمشید ؛  همدان سپهر دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌چ ۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مبتلایان به VIH: حمایت های حقوقی از بیماران VIH / ایدز در مقررات داخلی و حقوق تطبیقی
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۸۳۸‬,‭‌ب۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ما روحانیون برای مواجهه با ایدز چه می توانیم بکنیم
آشنا، حسام الدین ؛  تهران یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷۱‬,‭آ ۶۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ایدز
رضایی ، عباس ،- ۱۳۳۵ ؛  اصفهان مهدی بورونی aدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭ر ۶‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2