کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - س‍اس‍ان‍ی‍ان‌، ۲۲۶ - ۶۵۱ م‌.
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
۱ .ای‍ران‍ی‍ان‌ - ه‍وی‍ت‌ ن‍ژادی‌.
 
پدیدآور:
رج‍ای‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ن‍ص‍وری‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۸- ۱۳۶۵
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌
ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ س‍ن‌،آرت‍ور ام‍ان‍وئ‍ل‌leunamE ruhtrA,nesnetsirhC
 
ناشر:
اک‍ب‍ات‍ان‌
زری‍ن‌
زری‍ن‌: ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین جاوید
منصوری ، ذبیح الله ، ۱۲۸۸- ۱۳۶۵ ؛  [تهران ] زرین : نگارستان کتاب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌م۸‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایران در زمام ساسانیان :تاریخ ایران ساسانی تا حمله عرب و وضع دولت و ملت در زمان ساسانیان
کریستین سن ،آرتور امانوئل leunamE ruhtrA,nesnetsirhC ؛  تهران :نگارستان کتاب زرین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۴۰۳‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مشکله هویت ایرانیان امروز
رجایی ، فرهنگ ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭ر۸ر۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایران باستان ، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم
پیرنیا، حسن ؛  تهران اکباتان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک