کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- ۱۳۵۸
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ۱۳۸۳- ۱۳۸۷
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ۱۳۸۷- ۱۳۸۳
ب‍رن‍ام‍ه‌ ش‍ش‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۹۶- ۱۴۰۰
ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ،۱۳۸۹- ۱۳۹۳
ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ،۱۳۹۴- ۱۳۹۰
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ -، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ -، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ -، ۱۳۱۸ -- دی‍دگ‍اه‌ درب‍اره‌ اق‍ت‍ص‍اد
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ -اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ن‍ظل‌زاده‌، ف‍ؤاد، ۱۳۴۶-
ع‍رب‌ م‍ازار، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ن‍اص‍ح‍ی‌، داود
 
ناشر:
ج‍م‍ال‌ال‍ح‍ق‌
دان‍ش‌ ن‍وی‍ن‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍وزه‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اداری‌، م‍ال‍ی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍وزه‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور ، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد، م‍دارک‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد، م‍دارک‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ ، ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ وان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌/ پ‍ل‍ی‍س‌ اطلاع‍ات‌ و ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ن‍اج‍ا، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیاستها و رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۱‬,‭آ۴‌س۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۳-۱۳۷۹
سازمان برنامه و بودجه ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۱‬,‭آ۴‌س۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سند برنامه
سازمان برنامه و بودجه ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۱‬,‭آ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
(اکاتامیک دیسیژن میکینگ این د اسلامیک ریپابلیک آو ایران razambarA rabkAilA yb delipmoc & nettirW/narI fo cilbupeR cimalsI eht ni gnikam noisiced cimonocE)
عرب مازار، علی اکبر ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۴= ۲۰۰۶ م
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ع ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۴ و نظارت بر عملکرد سال اول برنامه چهارم توسعه
ایران .ریاست جمهوری .معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ؛  تهران ریاست جمهوری . معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، مرکز مدارک علمی ، موزه و انتشارات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۱‬,‭آ ۱‌س۲۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۸-۱۳۸۴ :مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری ، مالی و منابع انسانی ، مرکز مدارک علمی ، موزه و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همراه با قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تهران جمال الحق   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭‌چ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰ )مشتمل بر قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ...
bتلفن ناشر :80729466، تهران معاونت تدوین ، تنقیح وانتشار قوانین و مقررات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷،/آ۲۸، ۱۳۹۰‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه چهارم :برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بانضمام ...
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۱۳۸۴۸۲ ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۹ - ۱۳۹۵)
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌س۸۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۹-۱۳۹۵)
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۱۳۹۴۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مقاومتی ( با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک )
حنظل زاده ، فؤاد، ۱۳۴۶- ؛  تهران دانش نوین   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌ح۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات اقتصادی در فرماندهی انتظامی
ناصحی ، داود ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران / پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، مرکز تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک