کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ .س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍وادم‍خ‍در، دف‍ت‍ر رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
طرح‌ ون‍ق‍ش‍ه‌
ق‍اچ‍اق‌
ل‍ب‍ن‍ان‌
م‍وادم‍خ‍در
ه‍روئ‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دف‍ت‍ر رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح عملی سازمان ملل متحد برای افغانستان در سال ۱۹۹۲
ایران .ریاست جمهوری .ستادمبارزه باموادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۸گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیش نویس طرح در زمینه کاهش تقاضا و عرضه مواداعتیادآور یک برنامه چند جانبه منطقه ای بین کشورها
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه باموادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۲۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری کشفیات عمده تقدیم به مدیر کل سازمان ملل :بررسی روشهای اخیر منطقه
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه باموادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۲۸گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مالزی
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه باموادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛ 
شماره راهنما: ۳۲گ‌ غ‍ی‍ر چ‍اپ‍ی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نتایج اقتصادی و اجتماعی اعتیادوقاچاق موادمخدر یادداشت دبیرکل سی وهشتمین اجلاس کمیسیون موادمخدر
ایران .ریاست جمهوری .ستادمبارزه باموادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۵۹گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هروئین
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه باموادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۱۹گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
وضعیت قاچاق هروئین در اروپا مسیرهای جدید در بالکان ۱۹۹۴
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه باموادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  تهران دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۲=۱۹۹۴
شماره راهنما: ۲۹۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک