کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ .س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، اداره‌ ک‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وپ‍ژوه‍ش‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
خ‍ان‍واده‌
خ‍ش‍خ‍اش‌
ق‍اچ‍اق‌
م‍وادم‍خ‍در
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، آم‍وزش‌ و ف‍ن‌آوری‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روند تولید کدئین فسفات از شیره تریاک
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، اداره کل مطالعات وپژوهشها ؛  تهران اداره کل تحقیقات ، آموزش و فن آوری ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۳۵۶گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اطلاعاتی پیرامون وضعیت اعتیاد و موادمخدر در جهان
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، اداره کل مطالعات وپژوهشها ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۳۰۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی چگونگی قاچاق کوکائین به ایران و آثار بالینی ناشی از سوءمصرف آن
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، اداره کل مطالعات و پژوهشها ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۱۸۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
فهرست مقاله های تهیه شده
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، اداره کل مطالعات وپژوهشها ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۸۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مجموعه مقالات علمی (شماره ۳)
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، اداره کل مطالعات وپژوهشها ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۲۱۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
هنرمندان و موادمخدر(مجموعه نمایشنامه ها)
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، اداره کل مطالعات وپژوهشها ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۲۸۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نویسندگان وموادمخدر(مجموعه داستانها()شماره ۱) فراخوان ششم تیرماه ۱۳۷۶ ( ۲۶ژوئن )به مناسبت روزجهانی مبارزه با موادمخدر
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، اداره کل مطالعات و پژوهشها ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۲۸۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک