کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ .س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آل‍م‍ان‌
اس‍ت‍رال‍ی‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ای‍ل‍ن‍د
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ گ‍م‍رک‍ی‌
ت‍ری‍اک‌ -- ت‍ج‍ارت‌ -- اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌
ح‍م‍ای‍ت‌ اس‍لام‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ،۱۳۶۸-۱۲۷۹
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
طرح‌ وب‍رن‍ام‍ه‌
طرح‌ ون‍ق‍ش‍ه‌
ل‍ب‍ن‍ان‌
م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
م‍وادم‍خ‍در
م‍وادم‍خ‍در -- ای‍ران‌
م‍وادم‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍وادم‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- ام‍ری‍ک‍ا
 
پدیدآور:
ح‍ج‍ت‍ی‌ ، س‍وده‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ش‍وس‍ودف‍س‍ک‍ی‌ ، م‍ی‍ش‍ل‌
ف‍اض‍ل‍ی‌ ، ع‍ص‍م‍ت‌
 
ناشر:
ادره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
رویکردی نو به پیشگیری از اعتیاد(مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان ، کمک به جوانان برای جستجو در عصر رسانه ها)
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از کتاب جنگ وجهانی شدن ، تریاک و هروئین ، تولید انبوه مرگبارترین سلاح در افغانستان
شوسودفسکی ، میشل ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۹‌گ۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی ملی کنترل موادمخدر امریکا(کاخ سفید فوریه ۲۰۰۳)
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۵‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرتوی از افق اندیشه امام (ره )
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۷‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اعتیاد
حقیقی ، محمود ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ح۷‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی جهانی وضعیت اکستاسی و آمفتامین ها سال ۲۰۰۳
دفتر موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد - وین ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۵‬,‭د۷‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظر شهروندان تهرانی در مورد مبارزه با موادمخدر و اعتیاد
حجتی ، سوده ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۳‌ن۶‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مصرف موادمخدر در میان معتادان مرد در ایران
فاضلی ، عصمت ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
وضعیت موادمخدر و اعتیاد در تایلند و سنگاپور
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۳گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح عملی سازمان ملل متحد برای افغانستان در سال ۱۹۹۲
ایران .ریاست جمهوری .ستادمبارزه باموادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۸گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
قانون مربوط به موادمخدر و روانگردان دولت ج .ا .پاکستان
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه باموادمخدر، اداره کل روابط بین الملل ؛  ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۱۰گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کمکهای دوجانبه سازمان ملل به پاکستان در مبارزه با موادمخدر
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  تهران ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۳گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیش نویس طرح در زمینه کاهش تقاضا و عرضه مواداعتیادآور یک برنامه چند جانبه منطقه ای بین کشورها
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه باموادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۲۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه ای از گزارش شانزدهمین اجلاسیه روسای مبارزه باموادمخدر کشورهای آسیا و اقیانوسیه ، استرالیاو کانبرا
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه باموادمخدر، دفتر روابط بینالملل ؛  ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۲۵گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بیست وهشتمین اجلاس کمیسیون فرعی مبارزه با قاچاق موادمخدر در منطقه خاورمیانه ونزدیک
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه باموادمخدر، دفتر روابط بین المللی ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۲۷گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری کشفیات عمده تقدیم به مدیر کل سازمان ملل :بررسی روشهای اخیر منطقه
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه باموادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۲۸گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ملی مبارزه با موادمخدر
ایران .ریاست جمهوری .ستادمبارزه با موادمخدر، اداره کل روابط بین الملل ؛  ادره کل روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۴۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ساختار
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه باموادمخدر، اداره کل روابط بین الملل ؛  ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۴۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فصل شش
ایران .ریاست جمهوری .ستادمبارزه با موادمخدر ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، [۱۳۶۷]
شماره راهنما: ۴۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چهل وهشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ( اکتبر۱۹۹۳=آبان ۱۳۷۲)
ایران .ریاست جمهوری .ستادمبارزه باموادمخدر،دفتر اموراجرایی (گروه اقدامات میز افغانستان و پاکستان ) ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۵۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8