کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ .م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍وزه‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۴ و نظارت بر عملکرد سال اول برنامه چهارم توسعه
ایران .ریاست جمهوری .معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ؛  تهران ریاست جمهوری . معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، مرکز مدارک علمی ، موزه و انتشارات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۱‬,‭آ ۱‌س۲۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک