کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ .وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ --گ‍زارش‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ --گ‍زارش‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۸۶-۱۳۸۴)
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر روابط عمومی   ، ۱۳
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۷۱۷،‌ف‍لا۱۳۸۴۹ -‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک