کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ای‍لام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد-درم‍ان‌
ج‍رم‌ پ‍ول‍ش‍وی‍ی‌
داس‍ت‍ان‌
روان‌ گ‍ردان‌ ه‍ا
ع‍ن‍اوی‍ن‌ طرح‌ ه‍ا-ده‌ س‍ال‍ه‌
م‍وادم‍خ‍در
ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ن‍م‍ا
 
پدیدآور:
[پ‍ورک‍ری‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌]
ج‍اس‍م‌ م‍ح‍رری‌، م‍ح‍م‍د ک‍ری‍م‌
ح‍ات‍م‍ی‌ زاده‌، آزاده‌
خ‍وران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ع‍س‍ک‍ر
رض‍ای‍ی‌، ش‍ه‍لا
س‍اک‍ی‌، م‍رواری‍د
ص‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ج‍م‍ال‌
ص‍ی‍دی‌، م‍ی‍ت‍را
ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌، زه‍را
ع‍زی‍زپ‍ن‍اه‌، ف‍اطم‍ه‌
ع‍طار، ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍ح‍م‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ه‍رپ‍وی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، زی‍ب‍ا
ن‍ج‍ف‍ی‌ م‍ج‍د، طی‍ب‍ه‌
چ‍ی‍ک‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۹-
ک‍اک‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌
گ‍ل‌ آوری‌، ک‍ی‍وان‌
 
ناشر:
ب‍رگ‌ آذی‍ن‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
وزارت‌ ک‍ش‍ور، اس‍ت‍ان‍داری‌ ای‍لام‌، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
لجن خوشبو
چیکانی ، ابراهیم ، ۱۳۴۹- ؛  ایلام برگ آذین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌چ۹‌ل۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آتش در نیستان
برگ آذین   ،
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭آ۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه راهنمای استان ایلام
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ؛  ایلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۶ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماری اعتیاد :وابستگی و سوء مصرف مواد، راههای تشخیص ، درمان و پیشگیری
عطار، حمیدرضا ؛  ایلام برگ آذین   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۷‌ب۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جرم پولشویی با منشأ جرائم مواد مخدر و روانگردان به عنوان جرم سازمان یافته
گل آوری ، کیوان ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۲۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل زمینه ساز گرایش به مواد مخدر و روان گردان ها در بعد اجتماعی ، فردی و محیطی در دانش آموزان پسر دوم متوسطه نظری شهر ایلام
جاسم محرری ، محمد کریم ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۰۶۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه میزان تمرکز افراد دارای سابقه مصرف ماده مت آمفتامین با افراد طبیعی با دستگاه نوروفیدبک از طریق سنجش امواج مغزی در معتادان در حال بهبود مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی ایلام
ساکی ، مروارید ؛  آزاد اسلامی واحد ایلام ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۰۷۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه عزت نفس ، سلامت روان و کیفیت زندگی در افراد دارای سوء مصرف مواد و افراد عادی شهر ایلام
صیدی ، میترا ؛  آزاد اسلامی واحد ایلام ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۰۹۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر( scdtتحریک الکتریکی مستقیم )بر کاهش ولع مصرف شیشه در معتادان در حال درمان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی در سال 5931
نجفی مجد، طیبه ؛  آزاد اسلامی واحد ایلام ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۲۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه هوش شناختی و منبع کنترل در مردان معتاد و غیر معتاد شهر ایلام در سال 49
حاتمی زاده ، آزاده ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۲۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین سبک فرزندپروری پدر و مادر و عوامل مستعد کننده مصرف مواد مخدر در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه نظری شهر
صی محمدی ، جمال ؛  آزاد اسلامی واحد ایلام ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۶۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد شهر ایلام
میرحسینی ، زیبا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۸۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مصوب 2931 در جهت افزایش یا کاهش جرائم ارتکابی مواد مخدر
خورانی ، علی عسکر ؛  آزاد اسلامی واحد ایلام ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۳۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روش های پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی و ارتقاء بهداشت و سلامت روان در دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه نظری شهر ایلام با اولیاء معتاد
محمدی ، غلامرضا ؛  آزاد اسلامی واحد ایلام ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۳۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاب آوری ، احساس تنهایی و پرخاشگری در افراد معتاد و عادی شهر ایلام
عزیزپناه ، فاطمه ؛  آزاد اسلامی واحد ایلام ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۲۴۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
سیاست جنایی پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها در ایران
مهرپویان ، فاطمه ؛  آزاد اسلامی واحد ایلام ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۴۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم بر کاهش ولع مصرف متادون در معتادان در حال درمان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی در سال 4931
کاکی ، فرزانه ؛  آزاد اسلامی واحد ایلام ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۲۵۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه باورهای مذهبی ، کیفیت زندگی و تاب آوری در افراد معتاد تحت درمان با متادون و افراد عادی شهر ایلام
رضایی ، شهلا ؛  آزاد اسلامی واحد ایلام ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۲۶۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر در افزایش نرخ روی آوردن نوجوانان و جوانان به موادمخدر(استان ایلام )
[پورکریمی ، محمدعلی ] ؛  ایلام وزارت کشور، استانداری ایلام ، حوزه معاونت سیاسی و امنیتی   ، [۱۳۷۶؟]
شماره راهنما: ۳۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مجموعه عناوین طرح های پژوهشی ، پایان نامه ها و مقالات انجام گرفه در حوزه مواد مخدر طی ده ساله اخیر( ۹۰-۸۹)
عبدالهی ، زهرا ؛  ایلام ستاد مبارزه با مواد مخدر، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام   ،
شماره راهنما: ۵۶۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2