کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ارل‍و، دی‍وی‍د اچ‌.، ۱۹۴۲ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ارل‍و، دی‍وی‍د اچ‌.، ۱۹۴۲ - م‌
دوران‍د، وی‍ن‍س‍ن‍ت‌ .م‍ارک‌
 
ناشر:
رس‍ا
ش‍لاک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات وابسته به مصرف مواد مخدر( برای استفاده مشاوران ، روانشناسان بالینی ، مددکاران ، روانپزشکان و روانپرستاران )
دوراند، وینسنت .مارک ؛  تهران شلاک   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
بارلو، دیوید اچ .، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ب۱۸ر۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک