کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ارن‍ارد، چ‍س‍ت‍رای‍روی‍ن‍گ‌، ۱۸۸۶- ۱۹۶۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ارن‍ارد، چ‍س‍ت‍رای‍روی‍ن‍گ‌، ۱۸۸۶- ۱۹۶۱
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
وظیفه های مدیران
بارنارد، چسترایروینگ ، ۱۸۸۶- ۱۹۶۱ ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ب۲و۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک