کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ارن‍ز، ه‍ری‌ ال‍م‍ر، ۱۸۸۹- ۱۹۶۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ب‍ارن‍ز، ه‍ری‌ ال‍م‍ر، ۱۸۸۹- ۱۹۶۸
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ه‍م‍راه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اندیشه اجتماعی از جامعه ابتدائی تا جامعه جدید
بارنز، هری المر، ۱۸۸۹- ۱۹۶۸ ؛  تهران , تهران نشر همراه , همراه   ، ۱۳-۱۳۷۱ , ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۹‬,‭‌ب۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک