کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۴۹ - ،گ‍ردآورن‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍وادم‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۴۹ - ،گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک قوانین و مقررات موادمخدر
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹ - ،گردآورنده ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ب۲۵‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هند بوک مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات )TCI(
باصری ، علی اکبر ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۰‬,‭‌ش۱۶،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک