کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ای‍دز -- ب‍ی‍م‍اران‌ -- وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در( ف‍ق‍ه‌)
م‍وادم‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍اص‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۴۹-
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۴۹ - ،گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۴۹-
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
وف‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر :راهبردهای کاربردی پیشگیری اولیه
باصری ، علی اکبر ؛  تهران وفاق   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مبتلایان به VIH: حمایت های حقوقی از بیماران VIH / ایدز در مقررات داخلی و حقوق تطبیقی
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۸۳۸‬,‭‌ب۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید عظام
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ب۲‌م۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی کیفری مواد مخدر
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ب۲۵آ۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک قوانین و مقررات موادمخدر
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹ - ،گردآورنده ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ب۲۵‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیاست جنایی ( داخلی و بین المللی )مواد مخدر
باصری ، علی اکبر،۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ب ۲‌س۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هند بوک مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات )TCI(
باصری ، علی اکبر ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۰‬,‭‌ش۱۶،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک