کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍اق‍ری‌، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌
راج‍رز، ک‍ارل‌ رن‍س‍ام‌، ۱۹۰۲- ۱۹۸۷ م‌ --.ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اب‍راز وج‍ود
م‍ش‍اوره‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‌، س‍ع‍ی‍د
ش‍ری‍ع‍ت‌ ب‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۴۹-
ک‍ی‍س‌ م‍ور، راج‍ر، ۱۹۴۱ - م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ژه‌
ف‍ردوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طرح دعاوی خانوادگی شامل نمونه دادخواست ها و شکوائیه های مربوط به اختلافات خانوادگی به انضمام قوانین و مقررات مربوط به حقوق ...
باقری ، سعید ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۳۳/۵۵‬,‭‌ب۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشاور شخص محور ( مختصر و مفید)
کیس مور، راجر، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵،‌ک۹۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل روان شناختی " خود شکوفایی "از دیدگاه مولانا و راجرز
شریعت باقری ، محمدمهدی ، ۱۳۴۹- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۳۰۱‬,‭‌ش۴‌ت۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کنترل بین المللی مواد مخدر در قرن ۲۱
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۶۴۱‬,‭‌ق۴‌ک۸۶‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک