کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ه‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطلاع‍ات‌ .ب‍ان‍ک‌ ش‍ه‍ری‌
ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ه‍ری‌
 
ناشر:
ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ه‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب اول - پزشکی
بانک اطلاعات شهری ؛  تهران بانک اطلاعات شهری   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۹۲س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب اول
بانک اطلاعات شهری ؛  تهران بانک اطلاعات شهری   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۹۳س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک