کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرش‍ی‍و
اس‍ن‍ادم‍ل‍ی‌ ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌
ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۲۴-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آرشیو - قوانین و مقررات
[تهران ] سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۷۸‬,‭آ۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت اسناد
امیرشاهی ، منوچهر ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسناد و مدارک و فن بایگانی
علیزاده ، مهرانگیز ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۶‬,‭‌ع۸‌م۴‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت اسناد
امیرشاهی ، منوچهر ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۶‬,‭‌م ۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی
فدایی عراقی ، غلامرضا، ۱۳۲۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۶۵‬,‭‌ف۲،‌ف۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک