کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ب‍ج‍ن‍ورد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد - م‍ب‍ان‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ود -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اک‍س‍ت‍ازی‌
ای‍م‍اگ‍و درم‍ان‍ی‌
ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ زن‍دگ‍ی‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍واد
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
پدیدآور:
ارب‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ج‍لال‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
درت‍وم‍ی‌، وی‍دا
رح‍م‍ان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
س‍ام‍ان‍ی‍ان‌، م‍ص‍ی‍ب‌
س‍ام‍ان‍ی‍ان‌، م‍ص‍ی‍ب‌،۱۳۴۰-
س‍ی‍لان‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ش‍ج‍ری‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ص‍ادق‍ی‌ زاده‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ک‍اش‍ف‌ ن‍ی‍ا، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، اف‍س‍ان‍ه‌
ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارزی‍ن‍ه‌
ب‍ی‍ژن‌ ی‍ورد
س‍ال‍وک‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، گ‍روه‌ آم‍وزش‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، گ‍روه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت مواد مخدر و عوارض اعتیاد
سامانیان ، مصیب ،۱۳۴۰- ؛  بجنورد سالوک   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۰۴۴‬,‭‌س۹،‌ش۲۲۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ومطالعه میزان آگاهی دانش آموزان خوابگاهی وغیر خوابگاهی دبیرستان های شهرستان بجنورد نسبت به مواد مخدر
حسینی ، علیرضا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۶۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی با رویکرد پیشگیری از اعتیاد
کاشف نیا، معصومه ؛  بجنورد سالوک   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ک۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر درمان شناختی -رفتاری بر کاهش تحریف های شناختی در معتادین زن درحال بهبود مراکز اقامتی میان مدت شهرستان بجنورد
کوهستانی ، افسانه ؛  آزاد اسلامی واحد بجنورد علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۴۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه استرس و طرد اجتماعی با کیفیت زندگی معتادان شهر بجنورد
درتومی ، ویدا ؛  آزاد اسلامی واحد بجنورد علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۸۱۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین تحمل ناکامی و مهارتهای مقابله ای با شرایط پر استرس با آمادگی به اعتیاد به مواد مخدر در دانشجویان
رحمانی ، فریبا ؛  آزاد اسلامی واحد بجنورد ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۳۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین باورهای دینی وتغییرات زندگی خانوادگی با آمادگی برای اعتیاد در بین دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
صادقی زاده ، معصومه ؛  آزاد اسلامی واحد بجنورد ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۶۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش ایماگو درمانی بر صمیمیت زناشویی و سازگاری معتادان مرد
شجری ، معصومه ؛  آزاد اسلامی واحد بجنورد علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۴۳۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و اصول آگاه سازی اعتیاد
سامانیان ، مصیب ؛  بجنورد بیژن یورد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۸‌م۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حمایتهای روانی ، اجتماعی همسران در پیشگیری از عود :آموزش شیوه درمان با رویکرد کاهش آسیب در پیشگیری از عود اعتیاد
کوهستانی ، مینا ؛  بجنورد انتشارات ارزینه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۹‌ح۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت مصرف مواد مخدر در پادگان های سطح استان خراسان شمالی به منظور بهسازی
اربابی ، محمود ؛  آزاد اسلامی واحد بجنورد ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۶۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین هیجان خواهی و حمایت اجتماعی با باورهای مرتبط با مواد مخدر در زنان تحت درمان مراکز اقامتی میان مدت استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۶
جلالی ، مهدی ؛  آزاد اسلامی واحد بجنورد علوم انسانی ، گروه آموزشی روانشناسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۶۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت تاب آوری در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد اسلامی بجنورد در سال ۹۷-۹۸
سیلانه ، عبدالعلی ؛  آزاد اسلامی واحد بجنورد علوم انسانی ، گروه مدیریت آموزشی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۴۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک