کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رگ‍ر، آل‍ن‌، ۱۹۵۲ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ل‍ی‌ه‍ا -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍رگ‍ر، آل‍ن‌، ۱۹۵۲ - م‌
 
ناشر:
اف‍ق‌ دور
زه‍ره‌ ون‍د
زه‍ره‌ون‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
۱۲پاداش پنهان در فرایند جبران خسارت :راهکارهایی برای کسب بهبودی عاطفی از طریق بخشش و احترام به خود
برگر، آلن ، ۱۹۵۲ - م ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌ب۴د۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
۱۲عامل سازنده در فرآیند بهبودی کسب بهبودی عاطفی از طریق خودآگاهی و عملکرد صحیح
برگر، آلن ، ۱۹۵۲ - م ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌ب۴د۸۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
۱۲پاداش پنهان جبران خسارت :تحلیل و بررسی دقیق و موشکافانه دستاوردهای حاصل از فرایند جبران خسارت
برگر، آلن ، ۱۹۵۲ - م ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌ب۴د۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک