کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- خ‍دم‍ات‌
 
پدیدآور:
ده‍ق‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
س‍ج‍ادی‌، س‍ی‍داب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ش‍اه‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۸-
م‍ل‍ک‌م‍ح‍م‍د، ف‍خ‍ری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ری‍ح‍ان‍ی‌ گ‍رگ‍ان‌
م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍اه‌آب‍ادی‌
م‍ه‍ر و م‍اه‌ ن‍و
وزارت‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ ، دادگ‍س‍ت‍ری‌ ک‍ل‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍م‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بزهکاری نوجوانان
شاه آبادی ، محمدرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران محمدرضا شاه آبادی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ش ۲۳‌ب۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جوان و قانون ( داستانهای واقعی از پرونده های قضایی : ) ویژه دختران
ملک محمد، فخری ؛  قم وزارت دادگستری ، دادگستری کل استان قم ، معاونت برنامه ریزی و توسعه قضایی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌م۷‌ج۹۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جرائم و فرزندان ما :چگونه فرزندانی دور از جرائم و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشیم ؟
دهقانی ، فاطمه ؛  تهران مهر و ماه نو   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭VH‬,‭۶۷۰۹‬,‭د۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان چندبعدی نظام مند و مشارکت های محله :کاهش خشونت جوانان و سوء مصرف مواد مخدر
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ن۹،د۴‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انحرافات و بزهکاری اطفال و نوجوانان
سجادی ، سیدابوالفضل ؛  گرگان ریحانی گرگان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌س۳‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک