کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ه‍داش‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
attiude
psychotropic drugs
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ای‍دز -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ روس‍ت‍ای‍ی‌-ای‍ران‌-آم‍وزش‌
راز
رف‍ت‍ار --ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
س‍لام‍ت‍ی‌
س‍وءم‍ص‍رف‌
م‍ت‌ آم‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- م‍ش‍اوره‌
وج‍د( م‍واد م‍خ‍در)
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‌ دوس‍ت‌، رق‍ی‍ه‌
ای‍م‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍اق‍ری‌، ش‍راره‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، رح‍ی‍م‌
ج‍ودی‍ت‌، گ‍راف‌
رئ‍ی‍س‍ی‌، زه‍را
س‍ل‍طان‍ی‌ن‍ژاد، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
ع‍اطف‌ وح‍ی‍د، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌
م‍ری‍دی‌، م‍ی‍ن‍و
م‍ی‍رزای‍ی‌ ع‍ل‍وی‍چ‍ه‌،م‍ه‍دی‌
پ‍اش‍ای‍ی‌، طاه‍ره‌
پ‍وراس‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ب‍ری‍ای‍ی‌ زاده‌ ، ج‍واد
ک‍رخ‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ارت‍ب‍اطات‌ وآم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ در ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌: وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍م‌، واح‍د س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اع‍ت‍ی‍اد م‍رک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍راس‍ان‌ م‍رک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‌ اس‍ت‍ان‌
دف‍ت‍ر ارت‍ب‍اطات‌ و آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ش‍اس‍وس‍ا. ؛ ت‍ه‍ران‌، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، اداره‌ س‍لام‍ت‌ روان‌، ؛ س‍ن‍ن‍دج‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، م‍رک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‌، گ‍روه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌-ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ودرم‍ان‌ و آم‍وزش‌ س‍لام‍ت‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ غ‍ذا و دارو
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، گ‍روه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ س‍لام‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در ارتقای سلامت
دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت ؛  [بی جا] دفتر ارتباطات و آموزش بهداشت - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶‬,‭د۷‌ت۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای مشاوره بهداشت باروری و جنسی جوانان
سازمان جهانی بهداشت .واحد بهداشت خانواده .برنامه بهداشت نوجوانان ؛  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰‬,‭‌ب۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اعتیاد -ایدز -زندان
پوراسلامی ، محمد ؛  تهران اداره کل ارتباطات وآموزش بهداشت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۴۶۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اکستازی ، اطلاعات کاربردی برای گروه پزشکی ( فارماکولوژی ، توکسیکولوژی ، بالینی و آزمایشگاهی )
سلطانی نژاد، کامبیز ؛  تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت غذا و دارو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۶۶۶‬,‭و۳،۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله فارسی
 
 
راز بهزیستن
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان مرکز بهداشت استان   ،
شماره راهنما: ۴۷م‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پدران در خصوص پیشگیری از گرایش فرزندان به سمت سیگار، مواد مخدر و داروهای روان گردان ها
میرزایی علویچه ،مهدی ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد بهداشت   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۶۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی و نگرش از سوءمصرف مواد اعتیاد آور در دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی
جعفری ، رحیم ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان زنجان بهداشت و پیراپزشکی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۳۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل درک شده مصرف مت آمفتامین در حین درمان نگهدارنده با متادون در بیماران مراکز درمان اعتیاد شهر بهارستان در سال ۱۳۹۱
کبریایی زاده ، جواد ؛  علوم پزشکی تهران بهداشت   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۷۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش همگانی سلامت روان [ مجموعه مقالات ]
کاشان شاسوسا. ؛ تهران ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر سلامت روانی اجتماعی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اداره سلامت روان ، ؛ سنندج ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان ، مرکز بهداشت ، گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰،/آ۲،آ۸۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد( مصرف سیگار و مواد مخدر)
تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹۴۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مداخلات شناختی - رفتاری مبتنی بر تعیین کننده های عود بر موارد عود و خطرپذیری در درمانجویان تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به مرکز درمانی ترک اعتیاد وابسته به مرکز ملی مطالعات اعتیاد
پاشایی ، طاهره ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بهداشت   ،
شماره راهنما: ۱۰۲۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با درمان های رایج در کاهش برخی عوامل خطر عود سوء مصرف مواد افیونی
ایمانی ، سعید ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران علوم رفتاری و سلامت روان -انستیتو روانپزشکی تهران مرکز تحقیقات و بهداشت روان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۰۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی برخود کارآمدی پرهیز از مواد مخدر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۱-۹۲
رئیسی ، زهرا ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی جندی شاپور اهواز بهداشت   ،
شماره راهنما: ۱۰۲۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره انزجار از اعتیاد تزریقی به منظور پیشگیری از ایدز در نوجوانان
عاطف وحید، محمدکاظم ؛  تهران انستیتو روانپزشکی تهران : سازمان بهداشت جهانی ، مرکز همکاریهای مشترک در بهداشت روانی : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مرکز مدیریت بیماریها   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برقراری ارتباطر برای سلامت و تغییر رفتار
جودیت ، گراف ؛  تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، گروه مدیریت برنامه های آموزش سلامت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌گ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش بهداشت و ارتباطات در جوامع روستایی
پوراسلامی ، محمد ؛  [تهران ] وزارت بهداشت ودرمان و آموزش سلامت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۱‬,‭‌پ۹آ۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
باورهای غلط در اعتیاد
کرخی ، محمدتقی ؛  قم دانشگاه علوم پزشکی قم ، واحد سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت استان قم   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۴‌ب۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان تأثیر مداخله آموزشی نظریه محور بر قصد اجتناب از سوء مصرف مواد در نوجوانان مناطق روستایی شهرستان ارومیه در سال 4931
امین دوست ، رقیه ؛  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی بهداشت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۰۳۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه زمان وقوع عود درافراد وابسته به سوء مصرف مواد
مریدی ، مینو ؛  علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان بهداشت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۱۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع و عوامل مرتبط بر سوء مصرف داروهای روانگردان ، مسکن و رخوت زا در جمعیت بالای 81 سال شهر سنندج
باقری ، شراره ؛  علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان دانشکده بهداشت بهداشت   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۰۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2