کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا -- ای‍ران‌ -- طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
ق‍رارداده‍ا -- طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
ق‍رارداده‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ - ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،- ۱۳۴۲
ای‍رن‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍ش‍ی‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
درخ‍ش‍ن‍ده‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ایرن .قوانین و احکام ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم انواع قراردادها
اباذری فومشی ، منصور،- ۱۳۴۲ ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۲۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی
تهران بهنامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
محشی قوانین و مقررات مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان ( با آخرین اصلاحات و الحاقات : )آرای دیوان عدالت اداری ...
تهران بهنامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭،/آ۲۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قراردادهای سبز شامل قراردادهای :املاک ، تخصیص زمین ، اراضی ، پیمانکاری ....
درخشنده ، محسن ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۶۹‬,‭د۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قراردادهای سرخ
بشیری ، عباس ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۶۹‬,‭‌ب۵‌م۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول حاکم برقراردادهای دولتی ( مباحث علمی - کاربردی )
حسینی ، اسماعیل ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۶۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک