کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ول‍ت‍ون‌، راب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
 
پدیدآور:
ب‍ول‍ت‍ن‌، راب‍رت‌
ب‍ول‍ت‍ون‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی روابط انسانی ( مهارت های مردمی :)چگونه ابراز وجود کنید
بولتن ، رابرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۲‬,‭‌ب۹ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی روابط انسانی ( مهارت های مردمی )
بولتون ، رابرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ب۹ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک