کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ژن‍ت‍ی‍ک‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۶-
آی‍زاک‍س‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ دون‍ال‍د
اس‍ن‍ل‌
ت‍اون‍زن‍د، م‍ری‌، ۱۹۴۱-
ت‍س‍وان‍گ‌، م‍ی‍ن‍گ‌، ۱۹۳۱-
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸-
م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۱-
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د، ۱۹۲۷-
ک‍اک‍رن‌، ری‍م‍ون‍د
 
ناشر:
آزاده‌
ب‍در
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ )، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
ذوق‍ی‌
رس‍ال‍ت‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
س‍خ‍ن‌
ش‍ه‍رآب‌: آغ‍از: ذوق‍ی‌
ش‍ه‍راب‌
ل‍ک‌ل‍ک‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ن‍ش‍ر ح‍ی‍ان‌
ن‍ش‍ر س‍ال‍م‍ی‌: ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍ن‍از
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی اختلالات روانی [ VI-MSD دی اس ام - ۴ :] ملاکهای تشخیص قطعی چهارمین ویراست راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی =sredrosid latnem fo launam lacitsitats dna citsongaiD
تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی :ضمیمه طبقه بندی [ VI MSD دی .اس .ام .آی .وی ]
آزاد، حسین ، ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭آ۴آ۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشخیصهای پرستاری در پرستاری روانی راهنمای جیبی جهت تدوین طرح مراقبتی
تاونزند، مری ، ۱۹۴۱- ؛  شهراب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌ت۲‌ت۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان و درمان " ویژه دانشجویان و پرستاران "
اسنل ؛  تهران کتاب مهناز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اجتماعی بیماری های روانی
کاکرن ، ریموند ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭‌ک۲‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی
تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات و اختلالهای رفتاری - روانی ( افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، وسواس )در خانواده
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  تهران بدر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۳۵‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی و درمان بیماریهای روانی در قلمرو اسلامی
منطقی ، مرتضی ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۸/۳‬,‭‌م۸‌س۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی بالینی در روانپزشکی
آیزاکس ، آنتونی دونالد ؛  تهران لک لک   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۹‬,‭آ۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک روانپزشکی ، نقش ارث در بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ، ۱۳۲۱- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭ژ۹‌پ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی :علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران نشر سالمی : ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲‌خ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران شهرآب : آغاز: ذوقی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲‌خ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای به ژنتیک بیماریهای روانی
تسوانگ ، مینگ ، ۱۹۳۱- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭ژ۹‌ت۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی [ VI-MSD دی اس ام -۴]
تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲‬,‭۱۳۷۴-۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت بیماران روانی به روایت [VI-MSDدی .اس .ام .۴ :] ضمیمه آموزشی چاپ چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی
تهران سخن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۶‬,‭‌ک۲‌چ۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
توان بخشی روانی و روان پزشکی جامعه نگر
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روان شناسی بالینی و روان پزشکی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ش۲ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ، ۱۳۲۱- ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۹‬,‭‌پ۹‌ن۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هند بوک روانشناسی کاپلان
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران نشر حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۶‬,‭‌ک۲‌چ۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3