کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍اج‍داری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۱۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍اج‍داری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۱۶-
 
ناشر:
ات‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمارگیری نمونه ای کاربردی همراه با کاربرد نمونه گیری در سرشماریها
تاجداری ، پرویز، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ؟] اتا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭‌ت۲آ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای علمی تحقیق همراه با نظریه ارزشیابی
تاجداری ، پرویز، ۱۳۱۶- ؛  تهران اتا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌ت۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمارگیری نمونه ای
تاجداری ، پرویز، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ] اتا   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭‌ت۲‌م۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک