کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ص‍اب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌( پ‍زش‍ک‍ی‌)
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
س‍ی‍گ‍ارت‌
ش‍ان‍ورادی‍ن‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ ال‍ک‍ل‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍وادم‍خ‍در
ن‍ی‍ک‍وت‍ی‍ن‌
ک‍ش‍ت‌ خ‍ش‍خ‍اش‌
 
پدیدآور:
آدام‍ز، ری‍م‍ون‍د دی‍ل‍ی‍س‍ی‌، ۱۹۱۱-
آرام‍ی‌، زری‍ن‌ ت‍اج‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ب‍خ‍ت‍ور، داود
اس‍لام‍ی‌ روش‍ن‌ ، اق‍دس‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ س‍راب‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
دی‍وی‍س‌، درک‌ راس‍ل‌
ش‍ی‍ش‍ه‌چ‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
ع‍لائ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
ف‍ت‍ح‍ی‌ ت‍ی‍م‍ور ل‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍ل‍ی‌زاده‌، ف‍رض‌ال‍ل‍ه‌
م‍رع‍ش‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
م‍س‍اوات‍ی‌ آذر، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۱۲-
م‍ه‍ری‍ار، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۱۵-
ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ن‍وری‍س‌، وال‍ت‍ر
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌، ۱۹۰۰-
وودب‍اری‌، راب‍رت‌
ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍راه‍ام‌ اس‍م‍ی‍ت‌، دی‍وی‍د گ‍راه‍ام‌، ۱۹۳۳-
ی‍وس‍ف‍ی‌ ب‍ه‍زادی‌، رس‍ول‌
 
ناشر:
اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ج‍وی‍ب‍ان‌
اح‍رار
ت‍اب‍ش‌
خ‍ی‍ام‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آذرآب‍ادگ‍ان‌، اداره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ذوق‍ی‌
ع‍م‍ی‍دی‌; ت‍ه‍ران‌: س‍پ‍ه‍ر
ن‍ش‍ر روان‌ پ‍وی‍ا
ن‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات روانشناسی
قلی زاده ، فرض الله ؛  تبریز احرار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌ق۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی خانواده
ابراهیمی بختور، داود ؛  تبریز خیام   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭‌خ۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی
مساواتی آذر، مجید، ۱۳۱۲- ؛  تبریز احرار   ، [۱۳۸۱]
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب و روان
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭‍ه۴‌ب۹۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های مغز و اعصاب
آدامز، ریموند دیلیسی ، ۱۹۱۱- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭آ۴‌ب۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به آسیب شناسی روانی
دیویس ، درک راسل ؛  تبریز نیا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭د۹د۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتزآلکالوئیدها
یوسفی بهزادی ، رسول ؛  تبریز ۱۳۵۰-۱۳۵۱
شماره راهنما: ۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل کمی و کیفی مرفین در چند فرآورده داروئی ساخت ایران
فتحی تیمور لوئی ، حسین ؛  تبریز ۱۳۶۰-۶۱
شماره راهنما: ۱۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
کروماتوگرافی الکالوئیدها در ادرار
آرامی ، زرین تاج ؛  تبریز ۱۳۴۶-۴۷
شماره راهنما: ۱۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی دخانیات درجامعه پزشکی تبریز
جعفری سرابی ، غلامعلی ؛  تبریز ۱۳۶۸-۶۹
شماره راهنما: ۱۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه سیگارباسرطان ریه
نعمت اللهی ، مجید ؛  تبریز ۱۳۵۰-۵۱
شماره راهنما: ۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه سیگار، الکل ، تماسهای شغلی ، تغذیه ، باکانسرمری در آذربایجان شرقی
علائی ، عبدالرسول ؛  تبریز ۱۳۷۰-۷۱
شماره راهنما: ۱۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
شانوراندین ( حشیش ) و خواص داروئی آن
مرعشی ، محمود ؛  تبریز ۱۳۳۶-۳۷
شماره راهنما: ۳۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
اعتیادبه الکل ( الکلیسم )
اسلامی روشن ، اقدس ؛  تبریز ۱۳۴۳-۴۴
شماره راهنما: ۳۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
زراعت خشخاش ومطالبی چنددرباره ترک
شیشه چی ، عبدالمحمد ؛  تبریز ۱۳۵۱-۵۲
شماره راهنما: ۳۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربرد بالینی داروها =ypareht gurd dna ygolocamrahp lacinilc fo koobtxet drofxO
گراهام اسمیت ، دیوید گراهام ، ۱۹۳۳- ؛  تبریز تابش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌گ۴ر۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
داروهای بیهوشی احیا و مراقبت های دایم
نوریس ، والتر ؛  تبریز دانشگاه آذرآبادگان ، اداره انتشارات   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۸۱‬,‭‌ن۹د۲‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی " ۷۴۵سوال همراه با جوابها و توضیحات مربوطه "
وودباری ، رابرت ؛  تبریز ابوالقاسم جویبان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭و۹‌ف۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :پیشگیری و درمان
مهریار، امیرهوشنگ ، ۱۳۱۵- ؛  تبریز نشر روان پویا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۸۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دارو - درمان - عوارض شامل کلیه داروهای ژنریک
کاظم موسوی ، محمدرضا ؛  تبریز عمیدی ; تهران : سپهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌ک۲۴د۱۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7