کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍راج‍ع‌
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ش‍ی‍وه‌ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ات‍س‍ل‍ن‍در، پ‍ت‍ر، ۱۹۲۶-
ازک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌،- ۱۳۲۰
اس‍ح‍اق‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ت‍اج‍داری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۱۶-
ح‍ی‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍اس‌، ۱۳۵۳-
دلاور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰-
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰-
رف‍ی‍ع‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۴-
س‍ت‍وده‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۱۳-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،- ۱۳۲۰
ع‍ری‍ض‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۳۸-
ع‍ص‍اری‍ان‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۳-
م‍ج‍دی‌، زه‍را
م‍رادی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۰-
م‍ک‌ن‍ی‍ف‌، ج‍ی‍ن‌
ه‍ال‍ت‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، ۱۹۵۱-
ه‍دری‍ک‌، ت‍ری‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار، ۱۹۳۳-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ات‍ا
ان‍ت‍ش‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
دان‍ژه‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
رش‍د
روش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د س‍پ‍ه‍ب‍د ص‍ی‍اد ش‍ی‍رازی‌
م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍وش‍ت‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭د۸‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کند و کاوها و پنداشت ها مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش و پژوهش نامه نویسی
هالت ، کریستین ، ۱۹۵۱- ؛  تهران روش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‍ه۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تجربی تحقیق اجتماعی
اتسلندر، پتر، ۱۹۲۶- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای علمی تحقیق همراه با نظریه ارزشیابی
تاجداری ، پرویز، ۱۳۱۶- ؛  تهران اتا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌ت۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
کریشن کومار، ۱۹۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی
ستوده ، غلامرضا، ۱۳۱۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌س۲‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقدام پژوهی ( طراحی ، اجرا، ارزشیابی )
مک نیف ، جین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۲۴‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی توصیفی روش پژوهش
مجدی ، زهرا ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۴۰۵‬,‭‌ت۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش های کاربردی پژوهش در روان شناسی بالینی و مشاوره
عریضی ، حمیدرضا، ۱۳۳۸- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷/۸‬,‭‌ع۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه کیفی در تحقیقات محیطی
عصاریان نژاد، حسین ، ۱۳۴۳- ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ع۶‌م۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
منطق و روش پژوهش در حوزه مطالعات امنیت ملی
عصاریان نژاد، حسین ، ۱۳۴۳- ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭‌ع۶۳۳،‌م۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
معرفت شناسی در روش تحقیق
عصاریان نژاد، حسین ، ۱۳۴۳- ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵‬,‭‌م ۸‌ح۶۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش های کاربردی تحقیق
ازکیا، مصطفی ،- ۱۳۲۰ ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭‌ف‍لا۴،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق بین رشته ای در اعتیاد و سایر مشکلات و انحرافات ( آسیبهای )اجتماعی ( کیفی وکمی )
رفیعی ، حسن ، ۱۳۴۴- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭ر۷ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
می خواهم پژوهشگر شوم
اسحاقیان ، مهدی ؛  اصفهان نوشته   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا ۵‌م۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نحوه نگارش پایان نامه
حیاتی ، علی عباس ، ۱۳۵۳- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح ۹‌ن۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتی
سیف ، علی اکبر،- ۱۳۲۰ ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌س۱ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم اطلاعاتی
مرادیان ، محسن ، ۱۳۴۰- ؛  تهران مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌م۴ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق کاربردی :راهنمای عملی
هدریک ، تری الیزابت ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‍ه۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2