کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Analgesiometery
LTP
endocytosis
margtave
اع‍ت‍ی‍اد
اورک‍س‍ی‍ن‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ت‍وت‍ون‌
خ‍ودک‍ار آم‍دی‌
درم‍ان‌ اع‍ت‍ی‍اد
س‍ی‍گ‍ار
ش‍ک‍ل‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ی‍ن‍اپ‍س‍ی‌
م‍رف‍ی‍ن‌
ه‍س‍ت‍ه‌ پ‍اراژی‍گ‍ان‍ت‍وس‍ل‍ولاری‍س‌
پ‍ل‍ی‌ آم‍ی‍ده‍ا
پ‍ی‍ش‌ ش‍رط س‍ازی‌
 
پدیدآور:
آب‍رون‌، س‍ع‍ی‍د
اژدری‌ زرم‍ه‍ری‌، ح‍س‍ن‌
ح‍س‍ن‌ پ‍ور ع‍زت‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ردی‌، ن‍رگ‍س‌
ح‍ق‌ پ‍رس‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
ده‍دش‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رم‍ض‍ان‍خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
رن‍ج‍ب‍ر اس‍لام‍ل‍و، ی‍د ال‍ل‍ه‌
ش‍ری‍ف‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
طاووس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ع‍زی‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ح‍ج‍وب‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
م‍ظل‍وم‌، ره‍ام‌
م‍ع‍ت‍م‍دزاده‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ی‍لادی‌ گ‍رج‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍خ‍ع‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
ن‍وی‍د ح‍م‍ی‍دی‌، م‍ژده‌
ک‍ارگ‍ر ف‍رد، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ زی‍س‍ت‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ و اق‍ت‍ص‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات توام صدا و نوبت کاری روی پارامترهای فیزیولوژیکی کارگران در یک صنعت شیمیایی
معتمدزاده ، مجید ؛  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
شماره راهنما: ۴۰۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه فراساختار ماکروفاژهای ریه افراد سیگاری و غیرسیگاری
آبرون ، سعید ؛  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
شماره راهنما: ۴۱۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان پراکندگی گرد و غبار توتون و اثرات ریوی آن در کارگران در معرض
دهدشتی ، علیرضا ؛  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۳۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط آهن سرم با بیماری انفارکتوس میوکارد ناشی از نارسائی عروق کرونر و ارزیابی عوامل مهم دیگر در بروز این بیماری
محجوب ، سلیمان ؛  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۲-۷۳
شماره راهنما: ۴۵۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی الکتروفیزیولوژیک هسته پاراژیگانتوسلولاریس بر پدیده سندروم ترک موش صحرایی وابسته به مرفین
حق پرست ، عباس ؛  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۴۵۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان تاثیر کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از سیگار کشیدن سربازان وظیفه
رمضانخانی ، علی ؛  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۴۵۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه تاثیر یک برنامه هوازی سه ماهه بر روی تغییرات ضربان قلب ، فشار خون سیستول و دیاستول و حداکثر اکسیژن مصرفی افراد سیگاری و غیرسیگاری
کارگر فرد، مهدی ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۴۶۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش PMAC روی ثبت پایه نورونهای پاراژیکانتوسلولاریس و رفتارهای سندرم محرومیت در موش های صحرایی وابسته به مرفین
عزیزی ، حسین ؛  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۳-۸۴
شماره راهنما: ۱۱۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فعالیت الکتریکی خودبخودی و محتوی آدنوزین منوفسفات حلقوی نرون های هسته پاراژیگانتوسلولار در برش های مغزی موش صحرایی وابسته به مرفین طی نشانگان ترک ناشی از نالوکسان
حسن پور عزتی ، مجید ؛  دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم پزشکی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۵۳۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تزریق داخل هسته ای فورسکولین بر روی ثبت تک واحدی هسته پاراژیگانتوسلولاریس و رفتارهای سندرم محرومیت در موش صحرایی وابسته به مرفین
اژدری زرمهری ، حسن ؛  دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم پزشکی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۵۳۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بهینه سازی نظریه عمل منطقی جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان
طاووسی ، محمود ؛  دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۶۵۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر بخشی درمان یکپارچه توحیدی و شناخت درمانی در درمان اعتیاد و اختلالات همایند زندانیان
شریفی نیا، محمد حسین ؛  دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده علوم انسانی ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۶۹۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر پالس با ریتم تنا )spt(بر شکل پذیری سیناپسی ناشی از تحریک تتانیک در ناحیه 1ac مقاطع زنده هیپوکمپ موشهای صحرایی وابسته به مورفین
حسین مردی ، نرگس ؛  دانشگاه تربیت مدرس ( دانشکده علوم پزشکی ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۶۰۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیرات پیش شرط سازی با هایپراکسی تورموباریک بر قلب ایزوله موش صحرایی نر وابسته به مورفین
مظلوم ، رهام ؛  دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۷۴۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش گیرنده نوع ۱ اورکسین در نورون های هسته لوکوس سرولئوس بر وابستگی به مورفین در موش های صحرایی :مطالعه رفتاری و الکتروفیزیولوژی
عزیزی ، حسین ؛  دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم پزشکی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۴۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر تعدیلی کلسیم - کالمودولین کیناز بر جریان کانال های پتاسیمی و کلسیمی در هسته لوکوس سرولئوس موش صحرایی وابسته به مرفین
نوید حمیدی ، مژده ؛  دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم پزشکی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
میزان اثربخشی اقدامات پلیس در جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل کشور
قربانی ، محمد ؛  دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت و اقتصاد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۷۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات ورزش ارادی بر یادگیری و حافظه فضایی در موش های وابسته به مرفین :پروتئین FNDB
میلادی گرجی ، حسین ؛  تربیت مدرس علوم پزشکی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۹۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش اورکسین در ایجاد تحمل به مرفین و اثر الکتروفیزیولوژیک آن بر یاخته های عصبی لوکوس سرولئوس موش صحرایی در طی این روند
رنجبر اسلاملو، ید الله ؛  تربیت مدرس علوم پزشکی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۳۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پروفایل ANRim ها در حضور و عدم حضور مرفین در رده سلولی C-)2(FB
نخعی سیستانی ، روح الله ؛  تربیت مدرس علوم زیستی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۷۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2