کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ -- داس‍ت‍ان‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌درم‍ان‍ی‌ -- ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ش‍اوران‌ س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
آذر، اح‍م‍درض‍ا
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۴۴-
اول‍س‍ون‌، دی‍وی‍د ل‍وئ‍ی‍س‌
ت‍ال‍ف‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ج‌
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ج‍ی‌، راس‌
ح‍م‍ی‍دی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۵-
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
م‍ک‍ورم‍ک‌، ج‍ی‍م‍ز
وای‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍وت‌، ۱۹۱۴ - ، وی‍راس‍ت‍ار
گ‍لات‌
گ‍ی‍وری‍ان‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
آوای‌ ک‍لار
ئ‍ان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
دان‍ژه‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍روی‍اس‍ی‍ن‌
طل‍وع‌ دان‍ش‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
م‍دی‍ران‌ ام‍روز
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ وث‍ق‍ی‌
ک‍ت‍اب‌س‍را
ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تعیین خطمشی دولتی
الوانی ، مهدی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری خلاقانه در شرایط نامطمئن
گلات ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی وثقی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۸‬,‭‌گ۸‌ت۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ج۹۴‌ت۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌س۹۵، ۱۴.‌ج‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درمان دارویی بیماریها
مکورمک ، جیمز ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۶۲‬,‭‌م۷د۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
گیوریان ، حسن ؛  تهران یکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌گ۹‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تصمیم گیری چند معیاره
اولسون ، دیوید لوئیس ؛  تهران مدیران امروز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹۵‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهارت حل مسئله
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۸‬,‭‌ج۴‌م۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهارت تصمیم گیری
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ج۵‌م۴۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری نوین
حمیدی زاده ، محمدرضا، ۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ح۸۴‌ت۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملی مشارکتی
وایت ، ویلیام فوت ، ۱۹۱۴ - ، ویراستار ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭و۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پشیمانی :چیکار کنیم پشیمون نشیم
آذر، احمدرضا ؛  تهران سرویاسین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭۲/آ۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی ( مهارت حل مساله و تصمیم گیری )
امیری ، محمدمهدی ، ۱۳۴۴- ؛  تهران آوای کلار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ف‍لا ۸۷‌م۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی ( :مهارت تصمیم گیری )
امیری ، محمدمهدی ، ۱۳۴۴- ؛  تهران آوای کلار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ف‍لا۸۷‌م۸۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های حل مساله و تصمیم گیری موثر" ویژه ی دانش آموزان "
محمدخانی ، شهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۸‬,‭‌م۳‌م۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق حرفه ای برای متخصصان درمان اعتیاد
تالف ، مایکل ج ؛  تهران ئانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۵‬,‭‌ت۱۶،‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک