کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ل‍ف‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ا -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
داروه‍ای‌ ت‍وه‍م‌زا
داروه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اع‍ت‍ی‍ادآور -- ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
دوپ‍ی‍ن‍گ‌ در ورزش‌
زن‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍ت‍اک‍وآل‍ون‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد اس‍ت‍ن‍ش‍اق‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ آک‍س‍ف‍ورد ه‍اوس‌
م‍ت‍ام‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌ -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
م‍واد م‍ح‍رک‌ -- س‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍دئ‍ی‍ن‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار خ‍ان‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اول‍ی‍و، ام‌ .ف‍اس‍ت‍ر
ب‍رازی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍ن‍ک‍راف‍ت‌، ان‍گ‍س‌
ت‍ی‍ل‍ور، ن‍ی‍ک‍لاس‌ ت‍ی‌.
ج‍ی‍س‍ن‌، ل‍ئ‍ون‍ارد
رح‍م‍ت‌زاده‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
س‍ان‍ت‍لا، ت‍ام‍س‌ ام‌
ف‍ی‍ل‍دز، ری‍چ‍ارد
ل‍وب‍و، ای‍ن‍گ‍ری‍د ا
ل‍ی‍ن‍ت‍ن‌، ج‍رم‍ی‌ ام‌
م‍ظف‍ر، س‍ی‍دم‍ه‍رداد
م‍ه‍ل‍ی‍ن‍گ‌، رن‍دی‌
واش‍ت‍ن‌، آرن‍ول‍د ام‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍ی‍ن‌، ب‍ری‍ج‍ی‍د ام‌
گ‍س‌، ج‍اس‍ت‍ی‍ن‌ ت‍ی‌
 
ناشر:
آب‍ژ
ارت‍ق‍ای‌ س‍لام‍ت‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وروزی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
س‍خ‍ن‍وران‌
س‍پ‍ی‍د ب‍رگ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی اختلالات مربوط به مصرف مواد و الکل
واشتن ، آرنولد ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭و۲ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چشم انداز مواد مخدر :علل ، ارزش یابی خانواده ، پیشگیری ، مداخله و درمان
فیلدز، ریچارد ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۹۴‌چ۵‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر :مواد استشاقی
لوبو، اینگرید ا ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸،/‌م۸،‌ل۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر مصرف الکل و مواد :راهنمایی برای آغاز فرایند تغییر
لینتن ، جرمی ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۶‬,‭‌ل۹‌غ۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کمک به افراد معتاد به متامفتامین :شیوه ای جدید و خلاقانه برای خانواده ها و جامعه
تیلور، نیکلاس تی . ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸،/‌م۲۴،‌ت۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی مواد مخدر و الکل در جامعه
بنکرافت ، انگس ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۸۴‌م۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر، زنان و عدالت :نقش نظام عدالت کیفری در ارتباط با زنان معتاد به مواد مخدر
تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹،‌م۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نقش پیشرفت تحصیلی در کاهش مصرف مواد
تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۹،/‌ج۹،‌ن۷‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر :مواد مخدر صنعتی
اولیو، ام .فاستر ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۱۶‬,‭‌ف‍لا۸‌م۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر :مواد نیروزا
سانتلا، تامس ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌س۲‌م۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر:کدئین
کین ، بریجید ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۶۶۶،/‌ک۴،‌ک۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر:کوالودها
گس ، جاستین تی ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸،/‌م۲۶،‌گ۵‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
داروهای توهم زا
مهلینگ ، رندی ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۲۴/۸‬,‭‌م۷د۲‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد خانه آکسفورد به سوء مصرف مواد :تجربه ای ارزنده از اثربخشی خانه های بهبودی در درمان اعتیاد
جیسن ، لئونارد ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۶۵‬,‭‌ج۹ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و درمان اعتیاد( با امکان سرویس دهی در منازل )
تهران bتلفن ناشر : ۲۲۵۶۲۷۳۳,نمابر ناشر ; ۲۲۵۸۹۸۹۱,آدرس ناشر :پاسداران - اختیاریه جنوبی - کوچه ازاده - پلاک ۵ موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۳۸‬,‭‌م۴۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نحوه زندگی با همسری که مواد مخدر، روان گردان یا توهم زا مصرف می کند
مظفر، سیدمهرداد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۳۵۳۰۶۳۷۹۳,نمابر ناشر ; ۶۶۴۷۶۸۸۹,آدرس ناشر :انقلاب منیری جاوید شماره ۸۷ آبژ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۵۴‌ن۳۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور در اجتماع و مدرسه
رحمت زاده ، ابوالقاسم ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۱۴۱۱۳۷- ۰۹۱۲۴۰۳۲۵۱۳ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . قایم مقام پاین تر از مطهری کوچه ۲۴ پلاک ۱ ط ۵ ارتقای سلامت ایرانیان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ج۹،ر۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد(پیشگیری و درمان :)آسیب شناس و بومی سازی قدمهای AN در ایران
کیانی ، علیرضا ؛  گرگان bتلفن ناشر : ۲۲۴۲۲۵۸ - ۰۱۷۱ ،آدرس ناشر :گرگان - خ . شهیدبهشتی . بازار رضا انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰،/‌ف‍لا۹،‌ک۹۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی درمان مسمومیت با محرک ها
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۳۰۳۵ ۶۶۴۹۳۰۳۴ ،آدرس ناشر :تهران خیابان انقلاب خیابان فخر رازی کوچه فاتحی داریان پلاک 15 ساختمان ناشران فخر رازی واحد 31 سپید برگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۳۲‬,‭ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چکیده نامه اعتیاد( :چکیده پایان نامه های موجود در زمینه اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر)
برازی ، علیرضا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۷۶۳۰۶،آدرس ناشر :تهران ، م . انقلاب ، کارگر شمالی ، بین ادوارد براون و راهنما، شماره ۱۴۰۷ سخنوران   ، ۱۳۹۱-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴،/‌ف‍لا۶،‌ب۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9