کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍ن‍ه‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ن‍ه‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ت‍ن‍ه‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۸-
ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا: ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز
م‍رن‍دی‍ز
ک‍رج‌:دری‍ای‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌؛ ت‍ه‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
تنهایی ، حسین ابوالحسن ، ۱۳۲۸- ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭‌ت ۸۳۵‌ن۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
تنهائی ، حسین ابوالحسن ، ۱۳۲۸- ؛  تهران انتشارات بهمن برنا: انتشارات مرندیز   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭‌ف۲،‌ت۸۳۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی اعتیاد :کاربست فرا روش شناسی اروینگ گافمن
تنهائی ، حسین ابوالحسن ؛  کرج :دریای تنهایی ؛ تهران ، انتشارات بهمن برنا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ت۹‌گ۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک