کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ه‍ران‌:ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - س‍اس‍ان‍ی‍ان‌، ۲۲۶ - ۶۵۱ م‌.
 
پدیدآور:
ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ س‍ن‌،آرت‍ور ام‍ان‍وئ‍ل‌leunamE ruhtrA,nesnetsirhC
 
ناشر:
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایران در زمام ساسانیان :تاریخ ایران ساسانی تا حمله عرب و وضع دولت و ملت در زمان ساسانیان
کریستین سن ،آرتور امانوئل leunamE ruhtrA,nesnetsirhC ؛  تهران :نگارستان کتاب زرین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۴۰۳‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک